Loongrenzen per 1 januari 2024

Wat verandert er?

De overheid past elk jaar op 1 januari en op 1 juli een aantal gegevens aan. Een aantal van deze gegevens zijn ook voor uw verzekeringen belangrijk. Bijvoorbeeld de maximale loon­bedragen, loongrenzen en sociale premies. Met deze gegevens berekenen wij bijvoor­beeld de maximale uitkeringen voor de WIA en Ziektewet (Verzuim). Op onze site vindt u steeds de actuele bedragen.

WIA-loongrens / maximale SV-loon*

Geldt ook voor WAO, WW en Ziektewet

Maximum loongrens per: Brutobedragen x 261 Sociale Verzekeringsdagen
Dag € 274,44
Jaar € 71.628,84
* Een wettelijke WIA-uitkering is altijd een percentage van het laatstverdiende loon. Aan dat loon zit een maximum: de WIA-loongrens. De overheid stelt ieder jaar de hoogte van de WIA-loongrens vast. Wij maken bij de berekening van het dagloon voor de uitkering gebruik van het 'maximale SV-loon (sociale verzekeringsloon)'. UWV berekent de uitkering op basis van het dagloon. Het gaat om al het loon waarover werkgevers belastingen en sociale verzekeringspremies betalen. Hieronder valt bijvoorbeeld loon, een 13e maand, vakantiegeld, ploegentoeslag, bijtelling en een mogelijke eindejaarsuitkering. UWV kijkt vanaf de 1e ziektedag 1 jaar terug en deelt het SV-loon door 261 dagen. De uitkomst hiervan is het dagloon.

Minimum (jeugd)loon

Leeftijd Per uur
Vanaf 21 jaar € 13,27
20 jaar € 10,62
19 jaar € 7,96
18 jaar € 6,64
17 jaar € 5,24
16 jaar € 4,58
15 jaar € 3,98

Werkhervattingskas 2024

Voor de Ziektewet en de WGA betaalt u een gedifferentieerde (sector)premie. U krijgt hiervoor een aanslag van de Belastingdienst voor de Werkhervattingskas (WHK). Hoeveel u betaalt is mede afhankelijk van welk type werkgever u bent: klein, middelgroot of groot. De bedragen voor 2024 zijn:

  • Loonsom tot € 942.500,- = kleine werkgever
  • Loonsom tussen € 942.500,- en € 3.770.000,- = middelgrote werkgever
  • Loonsom € 3.770.000,- of meer = grote werkgever