Arbeidsongeschiktheid

en uw pensioen bij Centraal Beheer

Wordt u arbeids­ongeschikt? Geheel of gedeeltelijk? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw pensioen. En ook voor uw inkomsten op dat moment. In het filmpje hieronder leggen wij uit wat de gevolgen zijn van uw arbeids­ongeschiktheid voor uw pensioen.

Bij arbeids­ongeschiktheid kan u recht hebben op een WIA-uitkering

U bent automatisch verzekerd voor de WIA als u een minderheids­belang heeft en u ontslagen kunt worden tegen uw wil. U heeft geen recht op een WIA uitkering als er voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
  • U heeft alleen of samen met uw echtgeno(o)t(e) meer dan 50% van het stemrecht in de aandeelhouders­vergadering.
  • U kunt op grond van het stemrecht dat u alleen of samen met uw echtgeno(o)t(e) heeft, niet tegen uw wil ontslagen worden.
  • Alle DGA’s samen hebben een (nagenoeg) gelijk stemrecht.
  • Uw bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad hebben ten minste 2/3 van de aandelen.

Arbeids­ongeschiktheid kan gevolgen hebben voor uw toekomstige pensioenopbouw

U kunt ervoor kiezen om te verzekeren dat uw pensioenopbouw doorgaat als u arbeidsongeschikt wordt. Voor het deel dat u nog werkt, betaalt uw bedrijf in dat geval de pensioenpremie. Voor het deel dat u arbeids­ongeschikt bent, betalen wij de premie. Dit heet Premievrijstelling bij Arbeids­ongeschiktheid (PVA). Bent u niet voor PVA verzekerd? Dan bouwt u voor het deel dat u na 1 jaar arbeids­ongeschikt bent geen pensioen meer op.

Wij kijken naar uw huidige beroep

Binnen het DGA Pensioen stellen we arbeids­ongeschiktheid vast op basis van het criterium beroeps­arbeids­ongeschiktheid. We verzekeren uw beroep en het werk dat daarbij hoort. Als u arbeids­ongeschikt bent, bekijken we of u uw beroep of werk nog kunt doen.

Achmea bepaalt of u arbeids­ongeschikt bent

Een arts van Achmea stelt het percentage van de arbeids­ongeschiktheid vast. De medisch adviseur kan u vragen om u medisch te laten onderzoeken.

Hoeveel premievrijstelling bij arbeids­ongeschiktheid (PVA) krijgt u? En hoelang?

Bent u verzekerd voor PVA? Dan hangt de hoogte van uw vrijstelling af van:
  • In welke mate u arbeidsongeschikt bent;
  • het percentage vrijstelling in uw pensioenregeling dat hoort bij uw arbeidsongeschiktheid.
De PVA krijgt u zolang u arbeidsongeschikt bent. Maar niet langer dan het moment dat u de pensioenleeftijd heeft bereikt en/of uw AOW uitkering ingaat.