Het beleggings­beleid van Achmea

Hoe beleggen we vermogen

In ons beleggingsbeleid staat hoe wij ons vermogen en dat van onze klanten beleggen. Achmea toetst beleggingen aan eisen op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur. Omdat we verder kijken dan alleen het rendement.

Beleggingen voor eigen rekening en risico

Binnen ons beleggingsbeleid spreken we over 2 soorten beleggingen:

  • beleggingen voor eigen rekening en risico van Achmea
  • beleggingen voor rekening en risico van klanten van Achmea

Bij de beleggingen voor eigen rekening en risico zijn we altijd op zoek naar de beste verhouding tussen rendement en risico. Dit bereiken we door te investeren in verschillende beleggingscategorieën. Eind 2019 zag de verdeling van de beleggingen voor eigen rekening en risico (totaal ongeveer 44 miljard euro) er zo uit:

Beleggingscategorie In %
Vastrentende waarden 80%
Derivaten 11%
Aandelen 4%
Vastgoed 3%
Alternatieve beleggingen 2%
Totaal 100%
De beleggingen voor eigen rekening en risico van Achmea zijn gespreid over staatsobligaties, bedrijfsobligaties (investment grade credits), hypotheken en andere vastrentende waarden, aandelen, vastgoedinvesteringen en alternatives.

Staatsobligaties, investment grade credits en hypotheken

Op lange termijn moeten we kunnen voldoen aan langlopende verplichtingen aan de verzekerden. Hiervoor beleggen we in staatsobligaties, investment grade credits en hypotheken. Deze zijn zo gekozen dat de beleggingsportefeuille op dezelfde manier reageert op renteveranderingen en andere marktwaardewijzigingen als bij de verplichtingen. Zo verminderen we het beleggingsmarktrisico voor dit beleggingsonderdeel. De staatsobligaties beleggen we vooral in EMU-landen (EU-landen die de euro voeren) met een AAA-rating (de hoogste waardering voor kredietwaardigheid). Zoals Nederland en Duitsland. Daarnaast zijn er wat obligatiebeleggingen in andere EMU- en niet-EMU-landen.

Vastrentende waarden

Vastrentende waarden zijn obligaties die over meerdere landen en sectoren zijn gespreid. Er wordt belegd in obligaties in opkomende markten. Maar ook bedrijfsleningen die minder kredietwaardig zijn.

Aandelen

De aandelen zijn belegd in een wereldwijd gespreide portefeuille. De vastgoedinvesteringen vinden voornamelijk plaats in Nederland. En zijn gespreid over woningen, winkels, kantoren en bedrijfsruimten.

Alternatieve beleggingen

Ten slotte beleggen we beperkt in alternatieve beleggingen. Het gaat bijvoorbeeld om private equity (beleggingen in niet-beursgenoteerde aandelen), infrastructuur (bijvoorbeeld tolwegen, tolbruggen en elektriciteitsopwekking), hedgefondsen en grondstoffen.

Beleggingen voor rekening en risico van klanten

Klanten met voorbeeld een beleggingsverzekering of beleggingsrekening hebben de keuze uit een groot aanbod van Achmea beleggingsfondsen. Met verschillende risicoprofielen. Professionele vermogensbeheerders gaan over het vermogensbeheer van deze fondsen. Waaronder vooral Achmea Investment Management. Daarnaast bieden we beleggingsfondsen van een andere fondsaanbieders aan. Zo kunnen onze klanten eenvoudig een fonds kiezen dat aansluit op hun behoeften.

Duurzaam beleggen

Achmea toetst haar verantwoord beleggingsbeleid aan de regels van het VN Global Compact en onderschrijft de Code Duurzaam Beleggen van het Verbond van Verzekeraars. Verder heeft Achmea zich aangesloten bij de Principles for Responsible Investment (PRI) van de Verenigde Naties. PRI moedigt het integreren van milieu-, sociale- en bestuurlijke criteria (ESG-criteria) in het beleggingsproces aan. En verantwoord eigenaarschap via de aandelenportefeuille. We vinden evenwicht tussen onze financiële verantwoordelijkheid als verzekeraar en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid belangrijk. Hierom heeft Achmea een verantwoord beleggingsbeleid ontwikkeld. Gebaseerd op 5 pijlers:

(Enhanced) engagement

Achmea gaat het gesprek aan met ondernemingen om hen aan te zetten tot duurzaam gedrag. Als toets hiervoor houden we ons aan het VN Global Compact. Het Global Compact zorg voor regels over mensenrechten, werkomstandigheden, klimaatverandering en corruptie. Naast engagement past Achmea ook enhanced engagement toe. Dit betekent dat we met ondernemingen in gesprek gaan over afgesproken thema’s. Per thema zijn er 2 of 3 ondernemingen uitgezocht. Hiervoor stellen we vast welke doelen de onderneming binnen drie jaar moet bereiken. Lukt het niet om de doelstellingen aan het einde van de drie jaar te realiseren? Dan kan de onderneming worden uitgesloten van belegging. De engagementverslagen zijn te vinden op de website van Achmea (Duurzaam, Verantwoord beleggen, Engagement).

Uitsluitingen

Achmea belegt niet in bedrijven waarvan zij niet achter de bedrijfsactiviteiten staat. Zo belegt Achmea niet in:

  • Producenten van ‘controversiële’ wapens. Zoals kernwapens, biologische en chemische wapens en antipersoonsmijnen. 
  • De productie van clustermunitie. Dit is al bij wet geregeld.
  • Producenten van tabak. Omdat tabaksgebruik niet goed is voor de gezondheid.
  • Producenten van kolen en teerzanden.
  • Notoire schenders van de Global Compact van de Verenigde Naties (op basis van informatie van externe toetsing bureaus).
  • Obligaties uitgegeven door controversiële landen waartegen de Nederlandse overheid sanctiemaatregelen heeft genomen. Deze landen zijn (2018): Myanmar, Libanon,Oezbekistan, Somalië, Soedan, Syrië, Zimbabwe, Noord-Korea, Centraal Afrikaanse Republiek en Iran

Stembeleid

Via het stembeleid oefenen wij druk op ondernemingen uit zodat zij hun gedrag verbeteren. Aandeelhouders kunnen namelijk gebruik maken van hun stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen. Op de website van Achmea staan de stemverslagen (Duurzaam, Verantwoord beleggen, Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen).

Integratie ESG-factoren in het beleggingsbeleid

Achmea spoort haar vermogensbeheerders aan om zoveel mogelijk ESG-criteria (Environment = klimaat en milieu, Social = maatschappelijke omstandigheden en Governance = kwaliteit van het bestuur) toe te passen bij de selectie van individuele beleggingstitels. Achmea vraagt ook aan de aangestelde vermogensbeheerders om de Principles for Responsible Investment (PRI) van de Verenigde Naties te ondertekenen. Verder heeft Achmea met de vermogensbeheerders afspraken gemaakt om te selecteren op bedrijven met een lage CO2-uitstoot. Zodat de CO2-voetafdruk van de aandelenportefeuilles verbetert ten opzichte van de benchmark.

Impact investing

Achmea richt een deel van de beleggingsportefeuille op beleggingen met een verwachte positieve impact op de maatschappij. Dit gebeurt via beleggingsfondsen die gericht zijn op bijvoorbeeld schone energie, hernieuwbare energie, microfinanciering, verlaging van kosten in de zorg en gezondheidszorg in Afrika. Achmea belegt ook in ‘Green Bonds’. Dit zijn obligaties die speciaal worden uitgegeven voor de financiering van duurzame projecten.

Toezicht & beheer

De beleggingen voor de Achmea-verzekeringsbedrijven worden centraal gecoördineerd bij de divisie Financiën in Zeist. Binnen Financiën stelt Balansmanagement (BSM) jaarlijks het beleggingsplan op. Dit overkoepelende beleggingsplan vertaalt zich in afzonderlijke beleggingsmandaten voor Achmea Investment Management en externe vermogensbeheerders. Achmea Investment Management stuurt en controleert de externe vermogensbeheerders. Het Asset & Liability Comité (ALCO) en de Raad van Bestuur keuren het beleggingsbeleid goed. Group Risk Management ziet erop toe dat de risico’s op de beleggings(markt) op de juiste wijze worden beheerd.

Achmea Investment Management beheert de beleggingen voor rekening en risico van de klant. En is beheerder van de beleggingsinstelling, zoals in de Wet op het financieel toezicht (WFT) staat. Achmea Investment Management valt als het gaat om het gedragstoezicht onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De Nederlandse Bank vervult hierbij de rol van prudentieel toezichthouder. Buiten de rol van de toezichthouders staat het beleggingsbeleid niet onder directe invloed van bedrijven, overheden en andere partijen.