Kapitaaloverdracht

Lijfrente

We spreken van een kapitaaloverdracht, als er geld dat voortkomt uit een verzekerings-, bank- of beleggingsproduct wordt overgedragen naar een andere instelling.
Om het proces van kapitaaloverdracht goed te laten verlopen, hebben het Verbond van Verzekeraars (Verbond) en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn opgenomen in het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK). Alle leden van het Verbond en de NVB houden zich aan dit protocol. De afspraken die opgenomen zijn in het protocol kunt u vinden op de site van het Verbond.
De procedure van kapitaaloverdracht is door alle deelnemende instellingen inzichtelijk gemaakt op de websites. U kunt nalezen welke afspraken wij hebben gemaakt en wat dit voor u kan betekenen.
Financiële instellingen die geen lid zijn van het Verbond of de NVB kunnen besluiten aan het protocol deel te nemen en zich aan deze regels te houden.
Het protocol gaat over de onderstaande producten:
 • Lijfrente- of gouden handdruk kapitaal (verzekeringen, spaarrekeningen en beleggingsrechten, inclusief periodieke uitkeringen)
 • Overig stamrechtkapitaal
 • Individueel pensioenkapitaal dat niet valt onder de regels van wettelijke waardeoverdracht
 • Kapitaalverzekeringen of Kapitaalverzekeringen Eigen Woning, Spaarrekening Eigen Woning of Beleggingsrecht Eigen Woning
Het zijn allemaal producten waar u voor een lange tijd aan vermogensopbouw doet. Hierbij hanteert de Belastingdienst speciale regels. Juist om ervoor te zorgen dat de Belastingdienst bij de overdracht geen belasting heft, zijn financiële instellingen gebonden aan spelregels. Hiervoor vragen ze ook uw inzet.
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u uw kapitaal wilt overdragen van de ene financiële instelling naar de andere. Het kan zijn dat:
 • u liever uw product wilt voortzetten bij een andere financiële instelling.
 • uw product afloopt (expireert), dat wil zeggen dat de afgesproken looptijd voorbij is. Voor sommige producten, zoals bijvoorbeeld een lijfrente, betekent dit dat u periodieke uitkeringen kunt aankopen. Of misschien kunt u nog verder sparen. En misschien wilt u dat bij een andere instelling doen dan uw huidige aanbieder.
 • de verzekerde overleden is en de verzekering afloopt (expireert) of dat het geld uit de spaarrekening of het beleggingsrecht vrijkomt en de nabestaanden hiervoor een periodieke uitkering moeten aankopen.
 • u ergens anders betere voorwaarden kunt krijgen.
 • De overdracht van kapitaal moet plaatsvinden binnen 14 dagen na ontvangst van alle benodigde gegevens. Bij een expiratieverzoek waarbij al die gegevens voor de overdracht al vóór expiratie ontvangen zijn, rekenen we de 14 dagen vanaf de expiratiedatum. Voorwaarde hiervoor is dat alle informatie, die nodig is voor de overdracht van het kapitaal, correct en volledig is opgegeven.
 • Bij overschrijding van de termijn van 14 dagen moet de overdrager (minimaal) een wettelijke rente vergoeden.
 • Het kapitaal en de eventueel verschuldigde rente wordt in één bedrag overgemaakt naar de toekomstige financiële instelling.
 • Het gaat alleen om kapitaaloverdrachten waarbij de overdracht fiscaal zonder belastingheffing, moet verlopen. Dit heet een geruisloze overdracht. Wilt u het product fiscaal tot uitkering laten komen, zodat er mogelijk belasting wordt geheven en het kapitaal daarna overmaken naar een andere partij? Dan geldt het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten PSK) niet.

Welke informatie hebben wij van u bij een kapitaaloverdracht nodig?

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag tot overdracht hebben wij een aantal gegevens van u nodig. In onderstaande tabel kunt u lezen welke informatie wij van u nodig hebben.
Soort verzekering Wijziging Wat hebben we van u nodig?
Lijfrentekapitaal door bank (ook stamrecht en pensioenkapitaal) Overdracht binnen Centraal Beheer - Getekende offerte - Kopie van uw geldige legitimatiebewijs - Verzoek tot overdracht door Centraal Beheer
  - Overdracht vanuit een andere maatschappij naar Centraal Beheer - Getekende offerte - Kopie van uw geldige legitimatiebewijs NB: het verzoek tot overdracht stuurt u naar de overdragende maatschappij. De overdragende maatschappij stuurt een overdrachtsformulier met specificaties direct aan Centraal Beheer.
  - Overdracht naar een andere maatschappij dan Centraal Beheer - Ingevuld en getekend verzoek tot overdracht
Kapitaalverzekering (eigen woning) door bank Overdracht binnen Centraal Beheer - Akte van wijziging naar een Kapitaal Rekening Eigen Woning - Kopie van uw geldige legitimatiebewijs - Verzoek tot overdracht door Centraal Beheer
  - Overdracht vanuit een andere maatschappij naar Centraal Beheer - Getekende offerte voor een Kapitaal Rekening Eigen Woning - Kopie van uw geldige legitimatiebewijs - Toestemming van de pandhouder voor de overdracht NB: het verzoek tot overdracht stuurt u naar de overdragende maatschappij. De overdragende maatschappij stuurt een overdrachtsformulier met specificaties direct aan Centraal Beheer.
  - Overdracht naar een andere maatschappij dan Centraal  Beheer - Ingevuld en getekend verzoek tot overdracht

Een periodieke verzekeringsuitkering kunt u niet overdragen

Uw financieel adviseur kan de aanvraag voor kapitaaloverdracht voor u starten.

Let op:

 • In bepaalde gevallen moet u goedkeuring vragen van een ander om het kapitaal over te dragen. Bij hypotheken moet u bijvoorbeeld toestemming vragen van de pandhouder op uw kapitaalverzekering of -rekening. Bij lijfrente kan er een specifieke begunstigde zijn (die begunstiging aanvaard heeft) die toestemming moet geven.
 • Als er beslag ligt op de kapitaalverzekering of -rekening, of als u failliet bent of in de wettelijke schuldsanering zit, kunt u niet (zelfstandig) beschikken over het kapitaal. U kunt in die gevallen het kapitaal dus ook niet overdragen, behalve als u daarvoor toestemming hebt van de beslaglegger, curator of bewindvoerder.
 • Wilt u na het bereiken van de einddatum een lijfrente of gouden handdrukkapitaal overdragen? Dan moet u dit van de Belastingdienst binnen een bepaalde termijn doen. Als u buiten deze termijn uw verzoek indient, kunnen wij niet meer meewerken aan de overdracht. 
  - Voor lijfrentekapitaal geldt een termijn tot 31 december van het kalenderjaar na het jaar waarin de einddatum ligt. Als er sprake is van overlijden van de verzekerde / rekeninghouder komt daar nog een jaar bij (31 december van het 2e jaar na het jaar waarin het overlijden plaatsvond). 
  - Bij gouden handdrukkapitaal houdt de Belastingdienst een termijn aan van 6 maanden na de einddatum als de verzekerde nog in leven is. Bij overlijden geldt hier een termijn van 12 maanden.\
 • Heeft u op een lijfrente- of gouden handdrukkapitaal de belastingregels overtreden? Dan is er sprake van een schending van de fiscale voorwaarden van het product. U kunt het kapitaal niet meer overdragen naar een andere maatschappij.
 • Wilt u overdragen naar een andere aanbieder die niet door de Belastingdienst als aanbieder van fiscaal gefaciliteerde producten is goedgekeurd? Dan overtreedt u ook de belastingregels. Er is dan geen sprake van een fiscaal geruisloze overdracht en wij houden dan een deel van het kapitaal achter en informeren de Belastingdienst.