Wegwijs in arbeidsvoorwaarden

Subsidieregeling praktijkleren: hier heb je als werkgever aan te voldoen

De Subsidieregeling praktijkleren moet werkgevers stimuleren tot het aanbieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. Het kabinet wilde de subsidie eerst na 2019 afschaffen, maar heeft deze nu verlengd tot 2023.

Bij de Subsidieregeling praktijkleren gaat het om een tegemoetkoming voor de kosten die je als werkgever maakt voor begeleiding van leerlingen, studenten of werknemers (‘deelnemers’) die een (beroeps)opleiding volgen. Daarnaast is de subsidie een bijdrage aan de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). De regeling moet er mede voor zorgen dat de kennis en vaardigheden van de deelnemers goed aansluiten op de arbeidsmarkt. Verreweg het meeste geld van de regeling gaat naar de begeleiding van mbo’ers. 

Leerplek
Je kunt aanspraak maken op de subsidieregeling als je een leerplek wilt en kunt aanbieden die mensen beter voorbereidt op de arbeidsmarkt. De subsidie vraag je per student of werknemer aan na afloop van de begeleiding via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

De voorwaarden verschillen per onderwijscategorie. Je kunt de subsidie aanvragen na het einde van het studiejaar. De aanvraag voor het studiejaar 2018-2019 was mogelijk tot 16 september 2019. 

Administratie

De RVO verwacht dat je als werkgever tijdens de begeleiding zelf de gevraagde administratie bijhoudt, bewaart en op verzoek kan verstrekken. Ook controleert de RVO of je als werkgever aan alle voorwaarden voldoet. In je administratie moet je onder andere een overeenkomst hebben waaruit blijkt hoe de begeleiding heeft plaatsgevonden en welk deel van de leerdoelen,kwaliteiten en/of kwalificaties de deelnemer bij je heeft behaald. 

Ook moet je de aanwezigheid van de deelnemer registreren en kunnen aantonen dat er daadwerkelijke begeleiding plaatsvond. Een week waarin om welke reden dan ook geen sprake was van begeleiding, mag je niet opvoeren in de aanvraag. Verder moet je de relevante documenten bewaren tot vijf jaar na het studiejaar waarvoor subsidie is verstrekt.

Verlenging
De regeling is gestart in januari 2014. In 2018 wilde het kabinet de subsidieregeling met één jaar verlengen, waarbij het maximale subsidiebedrag per gerealiseerde leerplek omlaag zou gaan van 2700 naar 2500 euro. De Tweede Kamer ging hier echter niet mee akkoord. In plaats daarvan bleef het maximumbedrag 2700 euro. 

Bovendien werd de regeling verlengd tot 2023. Het beëindigen van de regeling had vooral in het mkb  tienduizenden leer-werkbanen kunnen kosten. De kosten voor een beroepsbegeleidende leerweg (BBL)-student van gemiddeld 12.000 euro per jaar zijn namelijk fors voor kleinere werkgevers. Vandaar dat de subsidie van maximaal 2700 euro voor hen belangrijk is om mbo-studenten op de werkvloer te laten begeleiden. 

Extra subsidie
Verder komt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en wetenschappen (OCW) erkende leerbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie in het mbo de komende vijf jaar tegemoet als zij zorgen voor een bbl-leerwerkplek. Hiervoor heeft OCW vanaf het studiejaar 2019/2020 vijf jaar lang jaarlijks 10,6 miljoen euro gereserveerd. Ben je werkgever in een van die drie sectoren dan heb je recht op extra subsidie als je een BBL-leerwerkplek aanbiedt. 

Goede begeleiders
Het aanbieden van een leerplek kan veel voordelen hebben. Je leidt namelijk vakmensen op die later ook bij je in dienst kunnen treden. Bovendien draag je ermee bij aan een goede arbeidsmarkt. Let er wel op dat als je voor begeleiding kiest, je daarvoor ook de juiste mensen met voldoende tijd kunt inschakelen.