Verzuim beschermen risico's

Bescherm uzelf tegen werkgevers­risico's

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkplek. En bent u aansprakelijk als ze per ongeluk schade aanrichten. Bent u al bekend met de belangrijke werkgeversrisico’s? En weet u hoe u zich tegen deze risico’s kunt beschermen?

HR 9 jun 2020 6 minuten

1. Uw medewerker raakt (tijdelijk) arbeidsongeschikt

U zorgt graag goed voor uw medewerkers en investeert daarom veel in hun vitaliteit en in voorkomen van verzuim. Toch kan er iemand ziek worden of arbeidsongeschikt raken. Dat voelt u in uw portemonnee. Als werkgever bent u namelijk verplicht om uw zieke medewerkers (met een onbepaalde tijd contract) 2 jaar lang een groot deel van het loon door te betalen. Zelfs als het verzuim niets te maken heeft met de werkzaamheden. Heeft uw medewerker een tijdelijk contract? Dan betaalt u zolang dit contract geldig is. Daarnaast maakt u nog meer kosten in geval van ziekte van uw medewerker(s). U betaalt ook voor (ex-)medewerkers die in de eerste 2 jaar ziek uit dienst gaan en in de Ziektewet terechtkomen. En ook voor (ex-)medewerkers die na 2 jaar nog steeds ziek zijn en maximaal 10 jaar een WGA-uitkering krijgen. U betaalt dit in de vorm van gedifferentieerde premie werkhervattingskas. Deze premie betaalt u automatisch en kunt u terugvinden op de beschikking van de Belastingdienst.

Tip 1: Verzeker u tegen verzuim en WGA

Als werkgever bent u verplicht uw zieke medewerkers (met een contract voor onbepaalde tijd) 2 jaar lang minimaal 70% van het loon door te betalen. Heeft uw medewerker een tijdelijk contract? Dan betaalt u zolang dit contract geldig is. Volgens sommige cao’s betaalt u in het 1e jaar zelfs 100%. Maar het is in het 1e jaar in elk geval nooit minder dan het minimumloon. Ook bent u volgens de Wet verbetering poortwachter verplicht om te helpen re-integreren zodat hij weer snel aan het werk kan. Maar vindt UWV dat u niet genoeg deed aan uw re-integratieverplichtingen? Dan moet u uw medewerker maximaal 1 jaar extra loon betalen. Dit heet een loonsanctie.

2. Uw medewerker raakt gewond onder werktijd

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Ook onder werktijd. De gevolgen van een arbeidsongeval kunnen groot zijn. Niet alleen voor uw medewerker, maar ook voor u als werkgever. Overkomt 1 van uw medewerkers iets tijdens het werk? Dan bent u volgens de wet bijna altijd aansprakelijk voor de geleden schade. Zelfs als u zich houdt aan de wettelijk verplichte risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Soms bent u zelfs aansprakelijk als het ongeval gebeurt tijdens een gezellig weekendje met collega’s. Zorg er daarom altijd voor dat u weet wat uw risico’s als werkgever zijn.

Tip 2: Denk aan een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Verklein daarom de kans op bedrijfsongevallen door te zorgen voor een veilige werkomgeving. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft hiervoor 10 waardevolle tips. Toch kan een ongeluk zomaar gebeuren. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekert niet alleen schade aan spullen of goederen, maar ook schade aan personen.

3. Uw medewerker raakt in financiële problemen

Misschien denkt u bij werkgeversrisico’s niet meteen aan de financiële situatie van uw medewerker. Toch raakt het u soms wel. Bijvoorbeeld omdat geldzorgen zijn herstel in de weg staan. Als uw medewerker tijdelijk arbeidsongeschikt raakt en daardoor niet kan werken, loopt hij een risico op een lager inkomen. Dat komt door de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Deze wet gaat ervan uit dat uw medewerker zelf nog geld verdient voor het deel dat hij nog wel kan werken. Zo moet een medewerker minimaal 50% van zijn restverdiencapaciteit gebruiken. Dat is het deel dat hij nog wél kan werken. Lukt dat niet? Dan is de uitkering die dan overblijft een percentage van het minimumloon.

Tip 3: Bescherm uw medewerkers met een WIA-verzekering

Als werkgever bepaalt u meestal zelf of u een WIA-verzekering (AOV voor uw Personeel) aanbiedt. Volgens de wet hoeft dit niet. Maar sommige cao’s verplichten u om deze af te sluiten. Geldt dit niet voor u? Dan zijn er toch veel goede redenen om het wel te doen. Een WIA-verzekering is een aanvulling op de wettelijke WIA-uitkeringen. Op deze manier behoudt uw medewerker in de meeste gevallen minimaal 70% van zijn laatstverdiende loon. Voor uw medewerker betekent dit dat hij zich kan richten op zijn herstel zonder zich zorgen te maken over zijn financiële situatie. Voor u als werkgever geldt dat uw medewerker hopelijk weer sneller aan het werk kan. Daarnaast toont u met een WIA-verzekering goed werkgeverschap.

Verzekerd tegen financiële gevolgen ziekte

Bij Centraal Beheer zijn duizenden werkgevers met een verzuimverzekering verzekerd tegen o.a. de financiële gevolgen bij ziekte. Wij geven ook informatie en tips over wat wel en wat niet te verzekeren bij verzuim. In het e-zine ‘Eerste hulp bij het afsluiten van een verzuimverzekering’ hebben we er een aantal gebundeld.