2 personen met elkaar in gesprek op kantoor.

Verzuimbeleid: wat is het?

Ziekteverzuim overkomt elk bedrijf. In uw verzuimbeleid omschrijft u alle stappen die u onderneemt om verzuim te voorkomen en te verminderen. Van preventief beleid tot aan re-integratie. U bent als werkgever verplicht om dit document te hebben. Ontdek hier hoe u dit zelf opstelt.
7 dec 2023 5 minuten

Wat is een verzuimbeleid?

In het verzuimbeleid staan alle procedures en afspraken bij verzuim van uw medewerkers. Het richt zich bijvoorbeeld op het verminderen van verzuim, de manier waarop ziekte gemeld wordt en de manier waarop re-integratie is ingericht in uw bedrijf.

Het verzuimbeleid heeft als doel om verzuim te verminderen en de afhandeling van verzuim zo goed mogelijk in te richten. De vorm van het beleid moet goed passen bij de cultuur en omvang van uw bedrijf. Daarom ziet het verzuimbeleid er per bedrijf verschillend uit. Onze verzuimexpert Tessa Reuvekamp vertelt u hieronder waar u op moet letten.

Goed verzuimbeleid past bij uw bedrijfscultuur

Uw verzuimbeleid werkt pas écht wanneer het goed aansluit bij uw bedrijf. Denk hierbij aan uw type bedrijf, de omvang en de cultuur. Daarnaast bepaalt uzelf hoe u omgaat met verzuim.

Waar moet mijn verzuimbeleid uit bestaan?

In het verzuim­protocol staat wat uw medewerker moet doen bij ziekmelding en welke rechten en plichten hij of zij op dat moment heeft. Dit is een stappenplan met alle stappen die ondernomen moeten worden in het geval van verzuim.

Zo stelt u een verzuimprotocol op
Heeft u medewerkers in dienst? Dan is een basiscontract met een arbodienst verplicht. In dit onderdeel beschrijft u hoe het basiscontract geregeld is en hoe medewerkers contact kunnen opnemen met de arbodienst. U verwijst ook eventueel naar andere interne informatie. Het is mogelijk om een basiscontract met een arbodienst in uw verzuimverzekering mee te verzekeren. Zo heeft u alles in 1 keer geregeld. U kunt ervoor kiezen om een basiscontract met een arbodienst zelf af te sluiten.
Wat doet u eraan om langdurig ziekteverzuim onder uw medewerkers te voorkomen? Dit beschrijft u in het preventiebeleid. Hierin kunt u aandacht besteden aan de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) en het wettelijk Preventief Medisch Onderzoek (PMO).
Hoe is de toegang tot de bedrijfsarts geregeld? Wanneer is er een open spreekuur? En heeft de bedrijfsarts vrije toegang tot de werkplek? In het verzuimbeleid geeft u ook antwoord op alle mogelijke vragen rondom de bedrijfsarts. Twijfelt uw medewerker aan het besluit van de bedrijfsarts? Dan moet het ook mogelijk zijn om een second opinion op te vragen bij een andere bedrijfsarts. Ook dit proces beschrijft u in dit onderdeel.
Wie bewaakt het ziekteverzuimproces? Welke regels zijn er rondom het contact met de zieke medewerker? En hoe ziet het re-integratieproces eruit? Benoem alle contactmomenten en geef aan hoe de begeleiding tijdens verzuim eruitziet.
Is uw medewerker meer dan 6 weken ziek, bijvoorbeeld door psychisch verzuim? Dan krijgt u te maken met de verplichtingen van de Wet verbetering poortwachter. Zet de stappen aan de hand van deze wet ook in het verzuimbeleid.
Tot slot: meten is weten! Houd alle verzuim goed bij en analyseer de gegevens. Hoe ziet het verzuim van de afgelopen periode eruit? Waar zit de pijn in uw bedrijf? Op basis van die inzichten en analyses kunt u uw verzuimbeleid aanpassen en nieuwe doelen stellen. Maak hierbij vooral gebruik van de data die uw arbodienst mogelijk voor u bijhoudt.

Uw medewerker is ziek, wat nu?

Als uw medewerker langdurig ziek is kan dit veel vragen oproepen. Bijvoorbeeld wat u als werkgever kunt verwachten. Of wat de kosten van verzuim zijn. En welke stappen u moet zetten. Download het whitepaper ‘Uw medewerker is ziek en nu’ en krijg op deze en andere verzuimvragen antwoord.
Tessa Reuvekamp - Verzuimspecialist
Met de kennis van Tessa Reuvekamp
Verzuimspecialist

Al een tijdje ben ik werkzaam bij Centraal Beheer. Daar doe ik wat ik het liefste doe: ondernemers verder helpen met al hun vragen rondom verzuim. Van preventie tot een passende verzekering.