Arbeidsongeschiktheidsverzekering AGF GrootHandel AOV AGF GrootHandel

De WIA-regeling voor de Groothandel in Groenten en Fruit

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor uw Personeel

Sinds 2022 voert Centraal Beheer de WIA regeling Groothandel in Groenten en Fruit uit. Deze collectieve aanvullende WIA-verzekering geldt voor alle werkgevers die de cao Groothandel in Groenten en Fruit moeten toepassen.
Vanaf 1 januari 2024 is de WIA-Compensatieverzekering voor de Groothandel in Groenten en Fruit toegevoegd. Deze verzekering geldt voor medewerkers die 15% of meer maar minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn. Werkgevers kunnen ervoor kiezen deze verzekering af te sluiten.

 • Beschermt het inkomen bij arbeidsongeschiktheid
 • Opgenomen in de cao Groothandel in Groenten en Fruit
 • Uw medewerker betaalt een gunstige collectieve premie
Vragen? Bel ons gerust op (055) 579 8198

De Arbeidsongeschiktheidsverzekering Groothandel in Groenten en Fruit 

De AOV Groothandel in Groenten en Fruit biedt uw medewerkers extra inkomenszekerheid in aanvulling op hun wettelijke WGA-uitkering. De arbeidsongeschikte medewerker heeft tot zijn of haar AOW-leeftijd de garantie van een inkomen van minstens 70% van het brutoloon voor arbeidsongeschiktheid (tot maximaal de WIA-loon­grens). Bij de AOV Groothandel in Groenten en Fruit is werken in het voordeel van uw medewerkers. Als zij minstens 50% van de door UWV vastgestelde restverdiencapaciteit benutten, wordt het inkomen aangevuld tot maxi­maal 75% van het brutoloon voor arbeidsongeschiktheid (tot maximaal de WIA-loon­grens). Is uw medewerker 80% tot 100% arbeidsongeschikt maar is er kans op herstel? Ook dan vult de AOV Groothandel in Groenten en Fruit de wettelijke WGA-uitkering aan tot maximaal 75% van het gemaximeerde brutoloon. Bereken zelf welke uitkering geldt na 2 jaar arbeids­ongeschikt­heid met onze WIA-calculator.

De premie van de AOV Groothandel in Groenten en Fruit

De premie voor de AOV Groothandel in Groenten en Fruit is voor 2024 vastgesteld op 0,286% van het bruto­loon volgens het uniform loonbegrip tot de WIA-loongrens. De nieuwe loontabellen vindt u terug op de website van GroentenFruit Huis. De premie voor de AOV Groothandel in Groenten en Fruit wordt voor maximaal 50% op het brutoloon van de werknemer ingehouden. De premie geldt voor alle werkgevers die de cao Groothandel in Groenten en Fruit moeten toepassen. Hier­mee voldoet u aan de afspraken die gemaakt zijn in de cao.

WIA-Compensatieverzekering voor de Groothandel in Groenten en Fruit

Geef uw medewerker ondersteuning bij arbeidsongeschiktheid

De WIA-Compensatieverzekering van Centraal Beheer vangt de extra kosten op om medewerkers in dienst te houden die 15% of meer en minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn.
 • Het inkomen van uw medewerker is verzekerd tot € 100.000,-
 • Uitkering vanaf 15% maar minder dan 35% arbeidsongeschiktheid
 • De uitkering loopt ook door als uw medewerker uit dienst gaat

Uw medewerker ondersteunen bij arbeidsongeschiktheid

Na 2 jaar ziekte krijgt uw medewerker te maken met de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Is uw medewerker voor minder dan 35% arbeidsongeschikt? Dan komt hij niet in aanmerking voor een wettelijke WIA-uitkering. Omdat hij wel gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, zal hij zeer waarschijnlijk ook een inkomensdaling hebben. Daarom schrijft de cao Groothandel in Groenten en Fruit voor dat u de medewerker die minder dan 35% arbeidsongeschikt is, een aanvulling op het inkomen geeft in het 3e tot en met het 6e jaar van ziekte.

Het is in uw cao niet verplicht het risico van minder dan 35% te verzekeren. Maar het blijft een financieel risico en de cao-verplichting levert u misschien ook uitdagingen op in uw administratie. U moet een aanvulling geven terwijl de medewerker misschien niet meer bij u in dienst is. Met de WIA-Compensatieverzekering van Centraal Beheer kunt u dit opvangen. De WIA-Compensatieverzekering vangt de extra kosten op om medewerkers in dienst te houden die 15% of meer maar minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn. U kiest zelf hoe u de vergoeding uitgeeft. Bijvoorbeeld aan (extra) kosten voor re-integratie. Of als tijdelijke aanvulling op het loon van uw medewerker.

De belangrijkste kenmerken van de WIA-Compensatieverzekering

 • U krijgt een vergoeding als na 2 jaar blijkt dat uw medewerker 15% of meer maar minder dan 35% arbeidsongeschikt is.
 • De vergoeding gaat naar de medewerker wanneer deze uit dienst gaat.
 • De vergoedingsduur is maximaal 4 jaar.
 • De hoogte van de vergoeding hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid.
 • Het jaarloon van uw medewerkers is verzekerd tot maximaal €100.000,-.
 • Wij verhogen de vergoeding elk jaar met de WIA-index (maximaal 3%).
 • U houdt uw administratie makkelijk bij via ons Online Meldloket.
 • U krijgt een professionele en effectieve re-integratieservice voor werkgever en medewerkers.
 • Uw medewerkers hebben vooraf géén medische keuring nodig.

De premie van de WIA-Compensatieverzekering voor de Groothandel in Groenten en Fruit

De premie voor de WIA-Compensatieverzekering voor de Groothandel in Groenten en Fruit is voor 2024 vastgesteld op 0,045% van het brutoloon volgens het uniform loonbegrip tot maximaal € 100.000,-. De premie voor de WIA-Compensatieverzekering voor de Groothandel in Groenten en Fruit wordt betaald door u als werkgever.
Aanmelden