man-wijst-naar-tekeningen

Arbeids­ongeschiktheids­verzekering voor bestuurders

Beperking van de financiële risico’s

 • Acceptatie zonder medische voorwaarden
 • Na ziekte weer snel aan de slag door onze re-integratie begeleiding
 • Aantrekkelijke en leeftijdsonafhankelijke premie

Waarom een Bestuurders AOV?

Arbeidsongeschikt raken. Dat kan ook uw bestuurder overkomen. Uw gemeente, waterschap of gedeputeerde staten loopt een financieel risico als een van uw bestuurders arbeidsongeschikt wordt. Uitkeringen van uw bestuurders draagt u namelijk zelf volgens de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Wet APPA). Beperk daarom het financiële risico van een arbeidsongeschikte bestuurder. Kies voor de Bestuurders AOV van Centraal Beheer.

Wie is er verzekerd?

Met de Bestuurders AOV biedt Centraal Beheer een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering voor bestuurders bij gemeenten zoals de wethouders en burgemeester, maar ook leden gedeputeerde staten en de Commissaris van de Koning, de bestuurders van Waterschappen en de Dijkgraaf. Bestuurders zoals burgemeesters en wethouders vallen onder de dekking van deze speciale verzekering. Ook als de bestuurder na aftreden nog recht heeft op de wachtgelders valt deze onder de dekking van deze verzekering.

Waarom kiezen voor onze Bestuurders AOV? 

Kiezen voor onze Bestuurders AOV heeft voordelen:
 • U loopt minder financiële risico’s
 • Wij accepteren uw bestuurder zonder medische keuring
 • Uitkeringen stellen wij vast volgens het passende arbeidscriterium
 • Uitkering stijgt jaarlijks met 2%

Verzekerd in onze Bestuurders AOV

Wel verzekerd

 • Het beroep bestuurder wat geheel of gedeeltelijk niet meer kan worden uitgeoefend
 • Arbeidsongeschiktheid door ziekte of een ongeval
 • Als de verzekerde 25% of meer arbeidsongeschikt is
 • Kosten van re-integratie, bijvoorbeeld coaching en training

Niet verzekerd

 • Arbeidsongeschiktheid door opzet of grove schuld
 • Arbeidsongeschiktheid door een ongeval na gebruik van alcohol of drugs
 • Als u onze vragen niet helemaal of niet naar waarheid beantwoordt
 • Inlooprisico is niet verzekerd. Bestaande arbeidsongeschiktheid voor ingang van de verzekering is niet verzekerd

Precies weten wat wel en niet is verzekerd? Kijk in onze polisvoorwaarden.

U kunt de Bestuurders AOV eenvoudig afsluiten

Bel ons

Neem contact met ons op. Wij maken graag een offerte voor de Bestuurders AOV.

Veelgestelde vragen

Een gemeente, gedeputeerden staten of waterschap sluit de Bestuurders AOV.

De Bestuurders AOV vergoedt

 • De financiële gevolgen door eventuele arbeidsongeschiktheid van bestuurders en/of wachtgelders. Als deze leiden tot verplichtingen van de verzekeringnemer vanuit de APPA.
 • Door ons geadviseerde re-integratiediensten.
 • De kosten voor het beoordelen van het arbeidsongeschiktheidspercentage door inzetten van specialisten.
De Bestuurders AOV is voor bestuurders zoals bijvoorbeeld burgemeesters, wethouders en bestuurders die na aftreden recht hebben op wachtgelders.
Omdat er voor een bestuurder bij aanvang van de verzekering of bij in dienst treden geen medische acceptatie geldt, bent u verplicht alle bestuurders binnen 3 maanden na aanstelling aan te melden. Anders kunnen wij u wel om medische waarborgen vragen.

In de eerste periode van arbeidsongeschiktheid bedraagt de hoogte van de uitkering 70% van het verzekerde loon (wedde). De duur van deze periode is afhankelijk van de leeftijd en van de periode dat de verzekerde als bestuurder actief is geweest. Na deze periode ontvangt de verzekeringnemer tot maximaal de pensioengerechtigde leeftijd van de arbeidsongeschikte bestuurder een percentage van de wedde maar nooit langer dan dat de verplichting van de gemeente, waterschap of gedeputeerde staten doorloopt. Dit percentage is afhankelijk van de door Centraal Beheer vastgestelde mate van arbeidsongeschiktheid. Bekijk hier het overzicht van de percentages.


Bekijk hier het overzicht van de percentages.

 • Bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van 0% tot 25%, bedraagt het uit te keren percentage van de verzekerde wedde of uitkering na aftreden 0%.
 • Bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van 25% tot 55%, bedraagt het uit te keren percentage van de verzekerde wedde of uitkering na aftreden 40%.
 • Bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van 55% tot 80%, bedraagt het uit te keren percentage van de verzekerde wedde of uitkering na aftreden 60%.
 • Bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van 80% of meer, bedraagt het uit te keren percentage van de verzekerde wedde of uitkering na aftreden 70%.
Ja. De uitkering groeit met een vast percentage van 2% per jaar.
Is bij ingang van de polis de bestuurder al arbeidsongeschikt? Dan is dit risico niet meeverzekerd. Dit noemen we het inlooprisico. Toename van arbeidsongeschiktheid vanwege dezelfde oorzaak is niet verzekerd. Toename van arbeidsongeschiktheid door een andere oorzaak is wel verzekerd.
Het salaris dat de verzekerde ontvangt (de bezoldiging, inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Een onkostenvergoeding of raadsvergoeding is niet meeverzekerd.
Voor het doorgeven van wijzigingen in uw verzekerdenbestand kunt u het wijzigingsformulier gebruiken.

U kunt kiezen voor een eindleeftijd van 67 of 68 jaar.

Bij de bepaling van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt bij de Bestuurders AOV gekeken in hoeverre iemand in staat is bepaalde beroepen te vervullen die passen bij zijn opleidings- en ervaringsniveau (passende arbeid). In tegenstelling tot veel andere verzekeraars wordt dus niet geëist dat deze persoon op een veel lager niveau gaat werken (gangbare arbeid).
Voor het arbeidsongeschikt melden van een van uw bestuurders kunt u het meldingsformulier gebruiken.