WIA Metalektro werkgevers werknemers hero

WIA Metalektro - informatie over de overgang

Administratieve uitvoering WIA Metalektro verzekeringen vanaf 1 januari 2023 over naar Centraal Beheer

Mn Services N.V. (MN) voert sinds de komst van de WIA Metalektro verzekeringen in 2009 de administratie van deze verzekeringen uit voor verzekeraar Achmea Schadeverzekeringen N.V. (Achmea). Maar vanaf 2023 stopt MN hiermee. Daarom neemt Achmea vanaf 2023 de administratie van de WIA Metalektro verzekeringen over van MN. Binnen Achmea gaat Centraal Beheer dit voor de directe uitvoering doen en Avéro Achmea voor de werkgevers die Aon als tussenpersoon hebben. Op deze pagina vindt u informatie over de overgang naar Centraal Beheer.

Wat gebeurde er tot 1 januari?

Eind augustus ontvingen alle werkgevers met één of meer WIA Metalektro verzekeringen een aankondigingsbrief.

 • In deze brief informeerden we werkgevers dat vergoedingen voor meldingen die al lopen of nog starten in 2022 dit jaar nog door MN worden afgehandeld.
 • Omdat de premiebetaling vanaf 2023 via automatische afschrijving gaat, stuurden we ook een machtiging mee. Wij vroegen verzekerde werkgevers om deze in te vullen en vóór 9 september naar Achmea te sturen.

In oktober ontvingen de verzekerde werkgevers en medewerkers de nieuwe premies.

 • Daarbij ontvingen zij meer informatie over de producten en andere productinhoudelijke zaken die vanaf 2023 gelden. 

In december ontvingen werkgevers vanuit Achmea informatie over:

 • De nieuwe polis en de voorschotfactuur voor 2023.
 • Uitleg over het nieuwe meldloket en over de proceswijzigingen.
 • Ook ontvingen uitkeringsgerechtigden meer informatie over eventuele lopende vergoedingen.

In december ging ook het nieuwe meldloket open.

 • Tot 2 december konden verzekerde werkgevers alle mutaties over 2022 en eerder op gebruikelijke wijze via Inzendportaal.nl doorgeven aan MN. Deze verwerkte MN nog. 
 • Medio december kregen de werkgevers uitleg over het nieuwe meldloket van Achmea. Werkgevers ontvingen toen de gegevens om in het meldloket in te loggen. 
 • Vanaf 1 januari 2023 loopt de volledige administratie via Achmea. 

Vragen over de overgang van de administratie naar Achmea? Kijk dan eerst bij de veelgestelde vragen of uw vraag erbij staat.


visueel overzicht van ontvangen en nog te ontvangen informatie en wanneer u deze krijgt

Veelgestelde vragen

Achmea had de uitvoering van de WIA-verzekering uitbesteed aan MN. MN stopte per 1 januari 2023 met de uitvoering van verzekeringen. Achmea neemt daarom de uitvoering nu zelf over onder de merken Centraal Beheer en Avéro Achmea. Achmea is en blijft risicodrager. 
Ja, dat verandert niet. WIA Metalektro verzekeringen is en blijft een vrijwillige regeling.
Nee, de werkgever blijft verplicht om aan zijn medewerkers een aanbod te doen. Zie voor meer informatie: 3.8.6 en 3.8.7 cao's Metalektro 2022-2024.
Het merk hangt af van uw keuze voor een directe verzekering of voor tussenpersoon Aon. Als u nu uw verzekering hebt afgesloten via tussenpersoon Aon, dan krijgt u een verzekering bij Avéro Achmea. Een verzekering bij Centraal Beheer kan alleen zonder tussenkomst van een tussenpersoon.
Nee, dat is binnen de regeling WIA Metalektro verzekeringen niet mogelijk.
U meldt als werkgever uw medewerkers aan op het online meldloket. U krijgt direct een ontvangstbevestiging van uw melding.
Het inzendportaal van MN kunt u niet meer gebruiken.
De belangrijkste kenmerken en verschillen leest u in dit overzicht

Ja, mits u als werkgever onder de werkingssfeer van de cao Metalektro valt. U kunt hiervoor bellen naar WIA Metalektro verzekeringen, telefoonnummer (070) 316 08 66 of mailen naar metalektrowia@mn.nl. U kunt ook gebruik maken van de knop Direct aanvragen op de werkgeverspagina.

Bel gerust als u vragen heeft: (055) 579 8198
U bereikt ons van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur. Stuurt u liever een e-mail? Dat kan natuurlijk ook: wia@centraalbeheer.nl. Dit geldt zowel voor nieuwe klanten als huidige klanten, die al waren aangesloten op de collectieve regeling voor de Metalektro.

 • WIA-Compensatieverzekering (vervangt de WIA-Bodemverzekering)
 • Werkgevers AOV – Hiaat (vervangt de WGA-Hiaatverzekering Standaard)
 • Werkgevers AOV – Hiaat Uitgebreid (vervangt de combinatie van de WGA-Hiaatverzekering Standaard en de WGA-Hiaatverzekering Aanvullend)

Op onze website gebruiken wij productnamen die door u makkelijk te vinden zijn: WGA Hiaatverzekering, WGA Hiaatverzekering uitgebreid en WIA-Compensatieverzekering. Dit veranderden wij kort geleden. Onze officiële productnamen zijn anders. Het is niet zomaar mogelijk om productnamen aan te passen. Daarom vindt u in de polisvoorwaarden en officiële brieven voor onze hiaatverzekeringen deze andere namen. Wij snappen dat dit verwarrend kan zijn. Daarom vindt u hier een handig overzicht met welke productnamen bij elkaar horen:

Tabel met overzicht officiële productnamen en namen op de website

Achmea werkt met kwartaalbetaling. Dit is ook zoals u het gewend bent. Dit gebeurt wel met een automatische afschrijving. Als u hier ernstige bezwaren tegen heeft dan kunt u kiezen voor een halfjaarlijkse betaling. Wij hebben dan nog wel uw rekeningnummer nodig voor onze administratie.

 • WIA-Compensatieverzekering / Loondervingsverzekering 35-min: 0,13%
 • Werkgevers AOV – Hiaat / WGA Hiaatverzekering: 0,20%
 • Werkgevers AOV - Hiaat Uitgebreid / WGA Hiaatverzekering Uitgebreid 0,31%

Dit is inclusief toeslag voor termijnbetaling. Op uw polis ziet u het premiepercentage en de termijntoeslag gesplitst.

Achmea sprak de premies voor dit cao-product af met werkgevers- en werknemersorganisaties samenwerkend in de Raad van Overleg in de Metalektro (ROM). Zij komen op voor de belangen van werkgevers en werknemers. Ook in 2023 geeft de ROM korting op de premie, waardoor de premies voor u gelijk blijven aan 2022.

Achmea rekent altijd een toeslag voor termijnbetaling. Met de ROM is afgesproken dat u deze toeslag niet hoeft te betalen. Daarom is het premiepercentage eerst verlaagd met een korting, waardoor de premie inclusief termijntoeslag weer gelijk is aan wat u in 2022 betaalde.

U berekent de premie door het bruto jaarloon (maximaal WIA-loongrens) te vermenigvuldigen met het premiepercentage.

WIA-Compensatieverzekering (voorheen WIA Bodemverzekering):

 • Premiepercentage 2023 is 0,13% (in 2022: 0,13%)
 • Hiervan betaalt de werkgever 50% = 0,065%
 • Hiervan betaalt de werknemer 50% = 0,065%

Werkgevers AOV - Hiaat / WGA Hiaatverzekering (voorheen WGA-Hiaatverzekering Standaard):

 • Premiepercentage 2023 is 0,20% (in 2022: 0,20%)
 • Hiervan betaalt de werkgever 50% = 0,1%
 • Hiervan betaalt de werknemer 50% = 0,1%

Werkgevers AOV - Hiaat Uitgebreid / WGA Hiaatverzekering Uitgebreid (voorheen WGA-Hiaatverzekering Standaard + WGA-Hiaatverzekering Aanvullend):

 • Premiepercentage 2023 is 0,31% (in 2022: 0,20% + 0,11%)
 • Hiervan betaalt de werkgever 32,3% (dit is 50% van 0,20%) = 0,1%
 • Hiervan betaalt de werknemer 67,7% (dit is 50% van 0,20% + 100% van 0,11% ) = 0,21%gebreid: 32,3% werkgever, 67,7% medewerker

De premiebetaling stopt:

 • Voor de Hiaat en de Hiaat uitgebreid: 4 jaar voor de persoonlijke AOW-leeftijd van de medewerker (maximaal 68 jaar).
  Voor de WIA-Compensatieverzekering: 2 jaar voor de persoonlijke AOW-leeftijd van de medewerker (maximaal 68 jaar).
  - Betaalde u op 31 december 2022 al geen premie meer voor een medewerker, dan blijft dit ook zo vanaf 1 januari 2023.
  - Dit is gelijk aan de afspraken tot 1 januari 2023.
 • Bij een WIA-uitkering.
 • Bij een vergoeding uit de verzekering.

Het bruto jaarloon volgens het uniform loonbegrip. Dit is het bruto jaarloon inclusief alle belastbare onderdelen van het loon. Bijvoorbeeld

 • Vakantiegeld
 • Eindejaarsuitkering
 • 13e maand
 • Toeslagen zoals een ploegentoeslag
 • Fiscale bijtelling privégebruik auto van de zaak
 • Uitbetaling van een individueel keuzebudget

Geen onderdeel van het loon zijn:

 • Pensioenpremie
 • Onbelaste onkostenvergoeding
 • Ontslagvergoeding

Met deze verzekering krijgt een arbeidsongeschikte medewerker tijdelijk een aanvullende vergoeding als hij:
– Tenminste 15% maar minder dan 35% arbeidsongeschikt is.

 • Ook als hij (tijdelijk) niet meer in dienst is bij een werkgever.
 • De hoogte van de vergoeding hangt af van het arbeidsongeschiktheidspercentage bij de start van de vergoeding. Dit percentage passen we in de tussentijd niet meer aan.
 • Maximaal 7,5 jaar tot uiterlijk zijn AOW-leeftijd (maximaal 68 jaar).

Met deze verzekering krijgt een arbeidsongeschikte medewerker een aanvullende vergoeding als hij:
– Een WGA-vervolguitkering ontvangt van UWV, of
– 80%-100% arbeidsongeschikt is en een WGA-uitkering ontvangt.

 • De hoogte van de vergoeding hangt af van het arbeidsongeschiktheidspercentage.
 • Tot maximaal zijn AOW-leeftijd (maximaal 68 jaar).

Met deze verzekering krijgt een arbeidsongeschikte medewerker een aanvullende vergoeding als hij:
– Tenminste 35% arbeidsongeschikt is en een WGA-uitkering ontvangt.

 • De vergoeding vult altijd aan tot minimaal 70% van het loon (tot maximaal de WIA-loongrens) dat de medewerker verdiende in het jaar voor de maand waarin hij arbeidsongeschikt werd.
 • Tot uiterlijk zijn AOW-leeftijd (maximaal 68 jaar).

Tot de AOW-leeftijd (maximaal tot 68 jaar).

Dit is een collectieve verzekering. U meldt al uw nieuwe medewerkers direct (binnen 90 dagen na indiensttreding) via het online meldloket aan. Uw medewerker bepaalt zelf aan welke verzekeringen hij deelneemt. Wil hij of zij helemaal niet deelnemen? Dan vult hij of zij een afstandsverklaring in. U bewaart deze afstandsverklaring. En meldt deze medewerker niet bij ons aan.
Wil een medewerker daarna alsnog deelnemen? Dan kan dit alleen met een gezondheidsverklaring. Achmea beoordeelt dan of uw medewerker alsnog wordt toegelaten.

Ja, een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) voor de WIA-Compensatieverzekering en Werkgevers AOV - Hiaat. En een verzekeringsoverzicht voor de Werkgevers AOV - Hiaat Uitgebreid.

U vindt alle belangrijke informatie voor medewerkers op deze website onder de knop 'Ik ben medewerker' en op wiametalektro.nl onder de knop 'Ik ben werknemer'.

Er zijn koppelingen mogelijk tussen het online meldloket en salarisadministratiepakketten. U kunt hiervoor contact opnemen met het meldloket Verzuimdata Nederland via telefoonnummer (0180) 644 396 of per mail aan centraalbeheer@verzuimdata.nl.

Bij een koppeling met een salarisadministratiepakket worden medewerkers automatisch aangemeld. U moet dan als werkgever nog wel zelf de productkeuze van uw medewerker invoeren.

We hebben de belangrijkste processen op een rij gezet in deze flyer. Hierin leest u ook de verschillen met de werkwijze bij MN. 

Het aanmeldproces voor nieuwe medewerkers verandert voor u als werkgever. U was bij de WIA Metalektro verzekeringen gewend dat de verzekeraar een uitgebreid informatiepakket aan de medewerker stuurde. Vanaf 1 januari 2023 stuurt u als werkgever zelf de informatie aan uw nieuwe medewerkers. U kunt daarvoor de flyer Inkomen bij arbeidsongeschiktheid en het Keuzeformulier medewerkers gebruiken.
En als uw medewerker zijn keuze heeft gemaakt, dan voert u de keuze van uw medewerker in op het meldloket. In deze procesflyer leest u hoe dit werkt.

Wanneer een medewerker geen keuze maakt of kiest om niet deel te nemen, moet hij of zij een afstandsverklaring invullen. U als werkgever bewaart deze afstandsverklaring in het personeelsdossier. Op die manier geeft u invulling aan Goed Werkgeverschap en kunt u bewijzen dat u de verzekering ook echt hebt aangeboden.

Kiest de medewerker ervoor om niet deel te nemen? En bedenkt hij zich later nog? Dan volgt er een medische beoordeling. De uitkomst van de medische beoordeling kan zijn dat de medewerker niet wordt geaccepteerd.