Stemmen in een VvE

Stemmen in een VvE

De vergadering van eigenaars neemt de beslissingen in een VvE. Dat doen ze door te stemmen. Hoe gaat dat stemmen in zijn werk? En welke regels gelden er bij de besluitvorming? In deze blog een korte uitleg.

VvE en vastgoed 3 jun 2020 3 minuten

Hoe gaat dat stemmen in zijn werk?

Om te beginnen komen de eigenaars 1 of meer keren per jaar bij elkaar in een vergadering. Alle eigenaars mogen de vergadering bijwonen. Dat staat in de wet. De eigenaars zijn stemgerechtigd. In de akte van splitsing staat hoeveel stemmen ze mogen uitbrengen: in totaal en per eigenaar. Dat hangt af van het aandeel (breukdeel) van de eigenaar.

Minimumaantal stemmen dat nodig is

De vergadering van eigenaars kan rechtsgeldige besluiten nemen als een minimumaantal stemmen is vertegenwoordigd. Dit aantal wordt ook wel het ‘quorum’ genoemd en staat in het splitsingsreglement. Meestal moet minstens de helft van het totaalaantal stemmen op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Het is dus belangrijk dat er bij ingrijpende beslissingen voldoende leden naar de vergadering van eigenaars komen.

Onvoldoende stemmen voor een besluit

Zijn er niet genoeg stemmen vertegenwoordigd? Dan is een 2e vergadering nodig. Niet eerder dan 2 weken na de 1e vergadering en uiterlijk binnen 6 weken. Deze nieuwe vergadering kan besluiten nemen, zelfs als het quorum niet aanwezig is. In het meest recente modelreglement staat geen quorumvereiste meer. Dit reglement dient als basis voor splitsingsreglementen vanaf 2006. Voor sommige besluiten is wel een quorum nodig. Deze bijzondere besluiten staan in de splitsingsakte en het reglement genoemd.

Meerderheid van stemmen telt

Over het algemeen neemt de vergadering van eigenaars besluiten met een ‘volstrekte meerderheid van stemmen’. Dat wil zeggen: met meer dan de helft van de tijdens de vergadering uitgebrachte stemmen. Maar er zijn uitzonderingen op deze regel: voor een aantal besluiten geldt een ‘procedure versterkte meerderheid’.

Procedure versterkte meerderheid

Het verschilt per VvE voor welke besluiten de procedure versterkte meerderheid geldt. Dit staat beschreven in de splitsingsakte van de vereniging. Het zijn bijvoorbeeld besluiten over:
  • Uitgaven voor het onderhoud en herstel van de gemeenschappelijke ruimtes.
  • Uitgaven uit het reservefonds.
  • Financiële verplichtingen voor een hoger bedrag dan vastgesteld door de vergadering.
  • Vaststelling of wijziging van het huishoudelijk reglement.
  • Ontzegging van het gebruik van het privégedeelte bij zware overtredingen op de reglementen.

Aantal stemmen versterkte meerderheid procedure 

Bij de versterkte meerderheid procedure moet een bepaald aantal stemmen op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Dit quorum is in de regel 2/3 van het maximaal uit te brengen stemmen. De vergadering kan dan het besluit nemen met een meerderheid van 2/3 of 3/4 van de uitgebrachte stemmen. Nog een uitzondering is een wijziging van de akte van splitsing. Dan is minimaal 4/5 van alle maximaal uit te brengen stemmen nodig.