Mensen overleggen voor VvE

De taken en verplichtingen van een VvE bestuur

Het bestuur van een VvE heeft bevoegdheden, taken en verplichtingen. Welke zijn dat? Lees hier de antwoorden op 4 vragen.
30 aug 2023 4 minuten

Wat mag het VvE bestuur?

Het bestuur voert de besluiten van de vergadering van eigenaars uit. En treedt op als algemeen vertegenwoordiger van de VvE. De bevoegdheden van het bestuur staan in de wet, de akte van splitsing en het splitsingsreglement.

Binnen een VvE bestuur zijn er verschillende rollen. Het bestuur neemt zelf geen beslissingen. Behalve als het bijvoorbeeld gaat om dringende zaken, zoals lekkage of kortsluiting. Dan is directe actie vereist en kan het bestuur zonder overleg opdracht tot reparatie geven. De reparatie mag dan niet meer kosten dan een vastgesteld bedrag. De hoogte van dit bedrag is in de splitsingsakte of door de vergadering bepaald.

Wat zijn de taken van het bestuur van een VvE?

Het bestuur heeft verschillende, belangrijke taken. Dit zijn:
 • Beleggen en notuleren van vergaderingen.
 • Uitvoeren van de door de vergadering genomen besluiten, of toezien daarop.
 • Opstellen van de jaarrekening voor VvE en begroting voor het komende jaar.
 • Op laten stellen van een MeerJaren­OnderhoudsPlan (MJOP).
 • Acties ondernemen voor het jaarlijks reserveren van 0,5% van de herbouwwaarde van het appartementencomplex.
 • Berekenen van de servicekosten aan de hand van de begroting.
 • Incasseren van de bijdragen van de eigenaars.
 • Sluiten van overeenkomsten namens de vereniging, bijvoorbeeld met onderhoudsbedrijven.
 • Sluiten van verzekeringen: in ieder geval een brand/opstal­ verzekering voor VvE’s en een VvE aansprakelijkheids­verzekering.
 • Informatie geven aan de notaris, bijvoorbeeld over de achterstallige bijdragen en de omvang van het reservefonds bij de aan- of verkoop van een appartement.
 • Toezien op een correcte naleving van de wet en reglementen.
 • Toezien op het nakomen van de rechten en plichten door de eigenaars.
 • De balans en de exploitatierekening over het afgelopen jaar opstellen.
 • Voorstellen doen voor verduurzaming van de VvE.
 • Commissies benoemen voor bijvoorbeeld tuinonderhoud.
 • Zorgen voor een prettige onderlinge sfeer tussen alle eigenaren.

Wat zijn de plichten van een VvE bestuur?

Een VvE bestuur heeft een aantal taken die verplicht zijn volgens de wet. De VvE moet ingeschreven zijn in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Ook wijzigingen moet het bestuur doorgeven aan het Handelsregister. De wet zegt ook dat het bestuur altijd uit minstens 1 persoon moet bestaan: de voorzitter. Zijn er meer bestuursleden? Dan moet het een oneven aantal zijn. Bij de plichten van het VvE bestuur hoort ook het bijeenroepen van de vergadering van eigenaars. Dit moet minstens 1 keer per jaar gebeuren, binnen 6 maanden na het einde van het boekjaar.

Krijgen VvE bestuursleden een vergoeding?

Leden van het bestuur of ondersteunende commissies kunnen een vergoeding krijgen voor hun inzet. De vergadering van eigenaars stelt die vergoeding vast. Dat kan bijvoorbeeld op basis van de (wettelijke) vrijwilligers­vergoeding gebeuren. Deze vergoeding is maximaal € 1.500,- per jaar. De vergadering mag bestuursleden ook een hogere vergoeding geven. Dan is de VvE verplicht dit te melden aan de Belastingdienst.