2 vrouwen en een man aan tafel

Verschil tussen splitsingsakte en modelreglementen

De splitsingsakte, het modelreglement en het huishoudelijk reglement: samen bepalen deze stukken de gang van zaken in uw Vereniging van Eigenaren (VvE). VvE specialist Joey Damming licht de documenten en de functie ervan toe.
30 jun 2020 3 minuten

De akte van splitsing: welk deel van het gebouw is van wie

In de akte van splitsing, ook wel splitsingsakte genoemd, wordt de splitsing van het gebouw vastgelegd. Oftewel, welk deel is van alle bewoners en welk deel is van de individuele eigenaar. Als koper van een appartement krijgt u het recht om een deel van het appartementsgebouw voor u privé te gebruiken. Dat is uw woning. Tegelijkertijd wordt u mede-eigenaar van het hele gebouw en bent u dus lid van een VvE. Daaronder vallen gemeenschappelijke delen en zaken, zoals de gezamenlijke hal en de lift.

Joey: “De splitsingsakte geeft aan welk deel van het gebouw uw privédeel is en wat de gemeenschappelijke delen zijn. De indeling staat ook aangegeven op de splitsingstekening bij de akte.”

Daarnaast staat in de splitsingsakte:

  • Hoeveel iedere eigenaar moet bijdragen aan de kosten en eventuele schulden van de VvE.
  • Hoeveel stemmen mag iedereen uitbrengen tijdens de vergadering van eigenaars.

Wat is een hoofdsplitsing en een ondersplitsing?

Soms bestaat uit een appartementencomplex uit meerdere gebouwen. Of heeft een gebouwencomplex meerdere functies, bijvoorbeeld woningen, parkeerplaatsen en winkels. Joey: “Dan worden de appartementsrechten per gebouw of functie opgesplitst. Bij zo’n ‘hoofdsplitsing’ is er één VvE voor de gemeenschappelijke delen en het hele complex samen. Daarnaast is er per gebouw of functie een aparte VvE: de ondersplitsing. Dus de woontoren, garage en winkels hebben elk nog een eigen VvE.”

De hoofdsplitsing regelt de opstal- en aansprakelijkheidsverzekering

De splitsing is ook van belang bij het verzekeren van het gebouwencomplex. De VvE van de hoofdsplitsing is bijvoorbeeld vanuit de splitsingsakte verplicht om een VvE opstal- en een wettelijke VvE aansprakelijkheids­verzekering voor het hele complex af te sluiten. Maar de VvE’s van de ondersplitsingen kunnen zelf wel een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en een rechtsbijstandverzekering afsluiten.

Wettelijk breukdeel bepaalt eigenaarsbijdrage 

In de splitsingsakte vindt u ook het wettelijk ‘breukdeel’. Dit breukdeel bepaalt welk deel van het gebouw u als eigenaar uw privédeel mag noemen. Maar ook voor welk deel u moet bijdragen aan de kosten en schulden van het gebouw. Tot slot is het breukdeel van belang voor het aantal stemmen dat u tijdens de ledenvergadering mag uitbrengen.

Modelreglementen: regels die voor alle VvE’s gelden

Het modelreglement is onderdeel van de akte van splitsing van de VvE. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie heeft de algemene regels voor VvE’s vastgelegd in het modelreglement. In het modelreglement staat bijvoorbeeld;

  • De algemene gedragsregels, die de rechten en plichten van eigenaars en gebruikers beschrijven.
  • De aandelen die door splitsing van de appartementsrechten zijn ontstaan.
  • Het overzicht van de verdeling van de kosten en schulden.

Joey: “Bij die kosten en schulden speelt vooral het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten een belangrijke rol. Want dat gaat om hoge bedragen.” In het modelreglement komt ook aan de orde wat er gebeurt als een eigenaar zijn verplichtingen niet (tijdig) nakomt. Of welke regels er zijn voor het verplicht afsluiten van verzekeringen voor de VvE.
Zonnepanelen op een appartementencomplex
Koopt u voor het eerst een appartement? Vraag dan het bestuur van de VvE naar alle documenten. 
Joey Damming, VVE specialist

Welke versies van het modelreglement VvE zijn er?

Er komen regelmatig nieuwe versies van het modelreglement voor VvE’s uit. “Dat komt doordat de wettelijke bepalingen voor appartementsrechten in de loop van de tijd wijzigen. In de splitsingsakte staat welk modelreglement van toepassing is voor uw VvE. Dit modelreglement blijft geldig voor uw VvE, ook al komt er een nieuwe versie uit”, vertelt Joey. Een nieuwe versie is alleen van toepassing bij nieuwe splitsingen of bij wijzigingen van de splitsingsakte. Het laatste modelreglement is van 2017.
appartementencomplex

Wettelijke wijzigingen gelden voor álle modelreglementen

Wijzigingen van wettelijke bepalingen over appartementsrechten (vastgelegd in boek 5 van het Burgerlijk Wetboek) zijn wél van toepassing op alle splitsingen. Dus óók op bestaande splitsingsaktes. Joey: “Een voorbeeld is de Wet verbetering functioneren VvE’s. Deze wet verplicht VvE’s sinds 1 januari 2018 een minimumbedrag te reserveren voor groot onderhoud. Deze verplichting is opgenomen in het modelreglement van 2017.”

Huishoudelijk reglement: afspraken door bewoners onderling 

Het huishoudelijk reglement van een VvE is een praktische aanvulling op de akte van splitsing. Het gaat er vooral om dat alle bewoners met plezier in het gebouw wonen. Joey: “Het huishoudelijk reglement van een VvE geeft een indruk van de cultuur in het appartementsgebouw. Het bevat de afspraken en regels die de bewoners samen hebben gemaakt. Bijvoorbeeld over het netjes houden van de gemeenschappelijke ruimtes, niet roken en geen drukwerk achterlaten in de hal. Of dezelfde naamplaatjes bij de brievenbussen. En mogen bewoners huisdieren houden? Of zijn daar voorwaarden aan verbonden? Dan staat dit ook in het huishoudelijk reglement.”

Het huishoudelijk reglement helpt bovendien het aanzicht van het gebouw in stand te houden. “Denk aan de raam- en deurkozijnen van de privédelen in vaste kleuren. Of aan toestemming van de VvE voor het aanbrengen van een zonnescherm of windscherm. Maar ook dat er op de balkons geen kasten of andere voorwerpen mogen staan die storend zijn voor de uitstraling van het gebouw”, zegt Joey. 

Het huishoudelijk reglement van een VvE gaat over de afspraken die de bewoners samen hebben gemaakt.
Joey Damming, VVE specialist
Joey Damming is specialist VvE verzekeringen bij Centraal Beheer

Verdere uitwerking van bepalingen uit het modelreglement

In een huishoudelijk reglement is het mogelijk om bepalingen uit het modelreglement verder uit te werken. “Om geluidsoverlast tegen te gaan kan een modelreglement bijvoorbeeld verbieden om een tegel- of parketvloer te leggen. Tenzij een appartementseigenaar voldoet aan speciale voorwaarden in het huishoudelijk reglement. Daarin staat dan bijvoorbeeld dat zo’n vloer wel mag met de juiste isolatie,” licht Joey toe.

Kan een VvE het huishoudelijk reglement wijzigen?

De vergadering van eigenaars stelt het huishoudelijk reglement vast. Voor aanvullingen en wijzigingen is een meerderheid van stemmen nodig. Joey: “Heeft een appartementseigenaar bezwaren tegen een wijziging, dan kan hij het kantongerecht vragen de wijziging ongedaan te maken. Maar dat moet wel binnen 30 dagen nadat het besluit is genomen.

Joey Damming is specialist VvE verzekeringen bij Centraal Beheer
Met de kennis van Joey Damming
Specialist VvE verzekeringen
Joey helpt VvE’s met alle praktische dingen die bij verzekeringen horen. Ook voor (verzekerings)-technische vragen kunt u bij hem terecht.