Loondoor­betalings­­plicht bij ziekte. Hoe zit het?

Loondoor­betalings­plicht bij ziekte: het is een grote angst van veel werkgevers. Het betekent dat u een zieke mede­werker 2 jaar lang loon moet betalen, terwijl hij of zij op dat moment niet voor u kan werken. Toch is het niet in alle gevallen zo zwart-wit. U leest hier hoe het zit.  
4 mei 2020 4 minuten

Zo werkt de loondoorbetaling bij zieke medewerkers

Is een van uw medewerker langdurig ziek, bijvoorbeeld door psychisch verzuim? Dan bent u als werkgever wettelijk verplicht om 2 jaar minimaal 70% van het loon door te betalen. Er kan verschil zitten tussen medewerkers met een vast contract, medewerkers met een tijdelijk contract en medewerkers met een min-maxcontract. Deze verschillen leest u hieronder.


De duur van de verplichte loon­door­betaling

Wanneer het re-integratietraject van uw zieke medewerker volgens afspraken verloopt, duurt de loondoor­betaling vrijwel altijd 2 jaar. Werkt hij onder een tijdelijk contract? Dan is de looptijd van de loondoor­betaling gelijk aan het aflopen van het contract. Wanneer het tijdelijke contract afloopt, eindigt dus ook uw plicht tot doorbetalen.


De kosten van loondoor­betaling

Medewerkers met een vast contract
Voor medewerkers die vast in dienst zijn, bent u als werkgever wettelijk verplicht om 2 jaar minimaal 70% van het loon door te betalen, voor zover het loon niet meer is dan het maximum dagloon. Het maximum dagloon wordt ieder half jaar door de overheid bepaald. Dit is een grensbedrag voor de berekening van sommige wettelijke uitkeringen voor (oud-)medewerkers. Maar in veel cao’s of arbeids­overeen­komsten is bepaald dat u een hoger percentage van het loon moet doorbetalen. Dit kan tot 100% zijn. De loondoorbetaling mag het eerste jaar niet minder zijn dan 100% van het minimumloon.

Medewerkers met een tijdelijk contract
Voor medewerkers die tijdelijk in dienst zijn, geldt dat u als werkgever minimaal 70% van het laatstverdiende loon doorbetaalt zolang het contract loopt.

Min-maxcontract
Medewerkers die bij u werken met een min-maxcontract betaalt u minimaal 70% van het loon over het minimale aantal uren. Wordt de medewerker ziek, terwijl u hem net voor meer uren heeft ingeroosterd? Dan betaalt u hem 70% op basis van de ingeroosterde uren.

Wanneer mag u de loon­door­betaling tussentijds opschorten of stopzetten?

Re-integratie is een belangrijk onderdeel van verzuimbeleid. Vanuit de Wet verbetering poortwachter is bepaald dat de re-integratie van zieke medewerker een verantwoordelijkheid is van de medewerker én werkgever. Loondoorbetaling hangt daarom samen met de inzet van de medewerker.

Wat u als werkgever moet regelen bij verzuim
De loondoor­betaling kan worden opgeschort of stopgezet door twee redenen: onvoldoende inzet in re-integratie of ontslag op staande voet.

U mag de loon­betaling opschorten
Doet uw medewerker niet genoeg aan zijn re-integratie? Bijvoorbeeld omdat hij of zij de afspraken bij de bedrijfsarts niet nakomt of onbereikbaar is? Dan mag u het loon opschorten of soms zelfs stopzetten. Dit is nodig om aan uw eigen re-integratieverplichtingen te doen.
 
U moet uw medewerker hierover wel eerst schriftelijk waarschuwen. Weigert hij of zij na dit bericht nog steeds mee te werken aan de re-integratie? Dan mag u het loon opschorten. Wanneer uw medewerker zich daarna wel aan de regels houdt, moet u het loon met terugwerkende kracht terugbetalen.

U mag de loonbetaling volledig stoppen
De loonbetaling mag u meestal volledig stoppen wanneer:
  • Uw medewerker de ziekte met opzet heeft veroorzaakt of valse informatie over zijn ziekte heeft gegeven.
  • Uw medewerker zijn genezing vertraagt of verhindert.
  • Uw medewerker zonder goede reden weigert passend werk te doen.
  • Uw medewerker zonder goede reden weigert mee te werken aan het opstellen, evalueren of bijstellen van het plan van aanpak.
  • Uw medewerker zonder goede reden weigert een WIA-uitkering aan te vragen.
Een zieke medewerker mag u niet zomaar (op staande voet) ontslaan. Zelfs niet als hij of zij niet genoeg zijn best doet bij de re-integratie. Wilt u dit toch doen? Dan zijn er veel regels waar u zich aan moet houden. Ontslaat u uw medewerker wel op staande voet? En is de rechter het met u eens? Dan stopt direct uw loondoorbetalingsplicht.

Loonsanctie van UWV

U bent vanuit de Wet verbetering poortwachter als werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie van uw medewerker. Wanneer u hiervoor niet genoeg doet, kan UWV u een boete geven. Dit heet een loonsanctie. Bij een loonsanctie moet u uw medewerker maximaal 1 jaar extra loon doorbetalen.

Er zijn verschillende redenen waarom UWV u een loonsanctie kan opleggen. U kunt bijvoorbeeld een boete krijgen wanneer u niet de stappen volgt van de Wet verbetering poortwachter. Denk hierbij aan het aanleveren van het re-integratieverslag of het voeren van voortgangsgesprekken.

Heeft u een MKB Verzuim ontzorg-verzekering? Dan ondersteunt een casemanager u bij de re-integratieverplichtingen.
Bellende vrouw met laptop

Uw organisatie verzekeren tegen hoge verzuimkosten 

Als werkgever krijgt u liever nooit te maken met hoge kosten door ziekte. Terwijl uw medewerker niet werkt, bent u veel geld kwijt aan verzuimkosten. Ook met 1 medewerker in dienst, kunnen kosten dus erg snel oplopen.

Bereken de kosten van een uitgevallen medewerker

Met de Verzuim­verzekering van Centraal Beheer kunt u zich verzekeren tegen de financiële gevolgen die ontstaan bij ziekte. Denk bijvoorbeeld aan een kosten­dekking voor (een deel van) de loondoor­betaling. Ook komt u als werkgever bij verzuim voor andere kosten te staan, zoals het doorbetalen van verplichte premies voor werkgevers­verzekeringen. Dit valt ook onder de dekking van de verzuim­verzekering.

Naast de financiële dekking kan een verzuim­verzekering u ook helpen met ondersteuning bij de wettelijke verplichtingen waar u vanuit het re-integratietraject mee te maken krijgt. Zo scheelt een verzuim­verzekering u niet alleen veel geld, maar ook tijd.

Hoe werkt de verzekering voor loondoor­betalings­verplichting?

Wij bieden u een aantal verschillende verzuim­verzekeringen. Alle verzuim­verzekeringen vergoeden loon­door­betaling. Kiest u voor een uitgebreider pakket? Dan nemen wij de arbo­dienst­verlening van u over en krijgt actieve begeleiding van uw zieke medewerker.
 
De premie die u betaalt voor uw verzuim­verzekering bepalen wij op basis van een aantal factoren. Denk aan het geboortejaar, bruto-­jaarsalaris, de branche en de verzuim­percentages van de afgelopen drie jaar. Ook heeft de dekking die u kiest invloed op de hoogte van uw premie. 
Man zit achter een laptop

Hoe ziet het aanvraag­proces eruit? 

Een verzekering sluit u niet elke dag af. Daarom vertelt onze verzuimspecialist Tessa u er graag alles over. Dat doen ze tijdens een vrijblijvend oriëntatiegesprek. Tijdens dit gesprek heeft u het samen over: 
  • Hoe past u uw Verzuimverzekering aan als er iets in uw situatie wijzigt? 
  • Hoe ziet uw organisatie en situatie eruit?  
  • Hoe zit een verzuimverzekering in elkaar?

  • Welke oplossingen en opties zijn het meest geschikt voor uw situatie? 
Hoe past u uw Verzuimverzekering aan als er iets in uw situatie wijzigt?
Lees meer over verzuimverzekeringen 

Tips bij een zieke medewerker

Aan de hand van 105 weken laten we zien welke stappen voor u belangrijk zijn bij een zieke medewerker. Zo weet u precies wat u moet doen. En voorkomt u verrassingen bij (langdurig) zieke medewerkers. 
Tessa Reuvekamp - Verzuimspecialist
Met de kennis van Tessa Reuvekamp
Verzuimspecialist

Al een tijdje ben ik werkzaam bij Centraal Beheer. Daar doe ik wat ik het liefste doe: ondernemers verder helpen met al hun vragen rondom verzuim. Van preventie tot een passende verzekering.