Man met map in zijn hand loopt kantoor in waar een vrouw achter laptop wacht. Hij is blij dat hij na zijn WGA uitkering weer aan het werk is.

Begeleiding Achmea effectief bij uitstroming WGA

Wat werkt wel en wat werkt niet wanneer je mensen met een WGA-uitkering wil stimuleren om weer in het arbeids­proces te komen? Achmea met de merken Centraal Beheer en Avéro Achmea liet onderzoek doen door SEO economisch onderzoek naar de succesfactoren.
1 mrt 2019 2 minuten

Doel van het onderzoek

Doel van dit onderzoek is om na te gaan of de begeleiding en adviezen van Achmea instroom in de WGA (Werk­hervattings­regeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) voorkómen en uitstroom uit de WGA bevorderen. Dit in vergelijking met andere private partijen en publiek verzekerden (UWV). SEO heeft dit onderzocht door de prestaties van eigen­risicodragers WGA die bij Achmea verzekerd zijn te vergelijken met (1) overige eigen­risicodragers WGA die elders verzekerd of niet verzekerd zijn en (2) publiek verzekerden. In de analyses is gekeken naar een groot aantal achter­grond­kenmerken van de werkgever en de werknemer, die van invloed kunnen zijn op in- en uitstroom (zoals sector en grootte­klasse, (voormalig) loon en type contract).

Fred Paling, voorzitter UWV: “Sinds 2007 kunnen werkgevers ervoor kiezen eigen­risico­drager te worden voor de WGA. Eigenrisicodragers kunnen het risico privaat verzekeren, maar kunnen er ook voor kiezen om het risico zelf te dragen. Het is belangrijk dat werkgevers een bewuste keuze maken. Evaluatie in de vorm van eigen onderzoek en onderzoek in opdracht van particuliere verzekeraars geeft inzicht in hoe werkgevers zich verzekeren en welke resultaten er worden behaald. Bijsturing en verbetering van het stelsel is zo mogelijk. Voor UWV reden om in mei 2018 een Kennisverslag over dit onder­werp te publiceren en mee te werken aan het SEO Onderzoek van Achmea”.

Resultaten onderzoek

Wat betreft instroom in de WGA, is er geen verschil tussen UWV, andere eigen­risico­dragers en Achmea. Ten opzichte van UWV vergroot Achmea wel de kans op uitstroom vanuit de WGA, zowel naar herstel als naar de IVA (Inkomens­voorziening Volledig en Duurzaam arbeids­ongeschikten). De uitstroom naar herstel is bij Achmea het hoogst. Eigenrisicodragers die bij Achmea zijn verzekerd ervaren vaker een verlaging in hun percentage arbeidsongeschiktheid. Achmea vergroot de kans op deelherstel van arbeidsongeschikten ten opzichte van publiek verzekerden en de uitstroomkans is bij Achmea na 6 jaar significant hoger. Het actieve beleid op integraal case­management en re-integratie, waarin continue monitoring en verbeteringen plaatsvinden, draagt bij aan deze resultaten.

Uitstroom uit de WGA is hoger bij Achmea dan bij publiek verzekerden

Achmea heeft door haar integraal casemanagement en (her)­beoor­delings­­strategie, vanaf 2013 de uitstroom uit de WGA sterk verhoogd. Voor de WGA’ers is de uitstroom na 3 jaar bij Achmea 38% en bij publiek verzekerde WGA’ers 28%. Het gaat om 7 procentpunt extra richting IVA en 3 procentpunt extra richting herstel. Wanneer een publiek verzekerde werkgever overgaat naar Achmea, neemt ook de uitstroomkans van zijn lopende WGA-gevallen toe.

Achmea werkt daadwerkelijk aan herstel

Naast bevorderen van uitstroom uit de WGA, weet Achmea ook de kans op herstel van arbeidsongeschikten te vergroten. Na 6 jaar WGA is het per­centage WGA’ers met een verlaging van het arbeids­ongeschikt­heids­percentage ruim 1 procentpunt hoger bij Achmea dan bij publiek verzekerden. Na 6 jaar WGA is bij Achmea de uitstroom naar herstel 2 tot 3 procentpunt hoger dan bij overige eigenrisicodragers. Ook het per­centage deelherstel is bij Achmea hoger dan bij andere eigenrisicodragers. Michiel Delfos, directievoorzitter van Achmea Schade­verzekeringen: “Bij alles wat we doen staat de menselijke maat voorop. Vanaf 2013 is bege­leiding, advies, re-integratie en juridische ondersteuning aan zowel werk­gever als arbeidsongeschikte een integraal onderdeel van de propo­sitie van Achmea. Door een methodische aanpak levert dit een toege­voegde waarde voor alle betrokkenen in het stelsel van ziekte en arbeids­ongeschikt­heid.”

Meer weten? Lees dan het complete onderzoeksrapport.

Dit artikel is voor het eerst gepubliceerd op nieuws.achmea.nl op 1 maart 2019.

Ook profiteren van de hoge uitstroom?

Met de WGA ERD-verzekering van Centraal Beheer bespaart u mogelijk flink ten opzichte van uw huidige WGA-premie bij UWV. Daarnaast profiteert u van een uitgebreide begeleiding op het gebied van preventie en re-integratie en krijgt u 1 vast aanspreekpunt voor al uw vragen.