uitleg deelgeschilprocedure

Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade

artikel 1019w en verder Burgerlijke Rechtsvordering
artikel 278 Burgerlijke Rechtsvordering
artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek

13 nov 2023 3 minuten

Uitwerking

De deelgeschilprocedure is een procesvorm voor letsel- en overlijdensschade waarbij de bemiddelende rol van de rechter op de voorgrond staat. De procedure gaat over een (onder)deel van het geschil waar de partijen niet uitkomen en waardoor de onderhandelingen over de kwestie vastlopen. Een rechterlijke uitspraak in een deelgeschilprocedure kan partijen in de gelegenheid stellen om de buitengerechtelijke onderhandelingen weer op te pakken en definitief af te ronden.

Een van de partijen, of de partijen gezamenlijk, kunnen de rechter verzoeken uitspraak te doen over (een deel van) het geschil.

De grondslag voor een deelgeschilprocedure is te vinden in artikel 1019w Burgerlijke Rechtsvordering(Rv). Het is een verzoekschriftprocedure. Na het indienen van een verzoekschrift volgt de mogelijkheid om een verweerschrift in te dienen. De rechter zal vervolgens een mondelingen behandeling bevelen, waarna de rechter tot een beslissing kan komen. In een enkel geval is er na de mondelinge behandeling nog een comparitie nodig. De rechter streeft naar een snelle afhandeling binnen drie maanden.

Het verzoekschrift moet aan enkele vereisten voldoen (art. 278 Rv en art. 1019x lid 3 Rv):

  • de aard en het vermoedelijk beloop van de vordering;
  • een omschrijving van het deelgeschil;
  • een zakelijk overzicht van de inhoud en het verloop van de onderhandelingen over de vordering (een puntsgewijze lijst met discussiepunten waarover wel/geen overeenstemming is);
  • de naam en woonplaats van de wederpartij.

Niet alle zaken lenen zich voor een deelgeschil. Een deelgeschilprocedure is bedoeld om een vastgelopen situatie relatief snel te doorbreken. Is de vraagstelling aan de rechter te ingewikkeld, dan zal de rechter het verzoek voor een deelgeschil afwijzen. Gedacht kan worden aan vraagstellingen die gaan over zaken waarvoor nader onderzoek nodig is of aanvullende bewijsvoering. In dat geval kunnen partijen nog een bodemprocedure starten.

De kosten van een deelgeschil worden gezien als buitengerechtelijke kosten (art. 6:96 Burgerlijk Wetboek). Dit houdt in dat de aansprakelijke partij de kosten voor het deelgeschil draagt, ook wanneer de benadeelde het deelgeschil verliest. Dit kan ander zijn wanneer er sprake is van een percentage eigen schuld of wanneer de aansprakelijkheid niet is komen vast te staan. De rechter legt, net als in een bodemprocedure, de kostenveroordeling in de uitspraak vast.

Samenvatting

De deelgeschilprocedure is een procesvorm die een vastgelopen afwikkeling over een (onder)deel van het geschil van letsel- of overlijdensschade door tussenkomst van de rechter weer op gang kan brengen.