2 vrouwen in gesprek

Juridische begrippen bij onbetaalde facturen

Als uw klant niet betaalt heeft u een probleem. Ineens zit u in een situatie waar u met allerlei regels te maken krijgt. En een waslijst van juridische begrippen. In deze lijst zetten we de 13 belangrijkste begrippen voor u op een rij. Met een heldere uitleg, natuurlijk.
16 jul 2022 3 minuten

De 13 belangrijkste begrippen voor u op een rij

Als uw klant u iets verschuldigd is, kunt u het verschuldigde vorderen. Dat betekent dat u opeist waar u recht op heeft. Meestal gaat dat om een geldbedrag dat uw klant u moet betalen voor geleverde goederen of diensten.
De betekenis van het woord betwisten is: strijd voeren over iets. Een betwiste vordering is dus een vordering waar uw klant het niet mee eens is. De klant moet dan inhoudelijke argumenten geven waarom hij uw factuur niet (geheel) betaalt.
Als uw klant niet kan betalen, noemen we dat betalingsonmacht. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als de klant onverwachte tegenvallers heeft. Of als hij verkeerde inschattingen heeft gemaakt. Voor u komt het erop neer dat de klant uw rekening niet betaalt, zonder dat daar voor u een goede reden voor is.
Betaalt uw klant niet vanwege betalingsonmacht, dan hebben we het over een onbetwiste vordering of factuur. Een vordering is ook onbetwist als uw klant zonder opgaaf van reden niet betaalt.
Als uw klant niet reageert op uw factuur en uw herinnering, kunt u hem in gebreke stellen. Dat doet u met een schriftelijke mededeling. Daarin maant u de klant aan om alsnog te betalen. Als uw klant niet binnen de gestelde termijn betaalt, dan is hij in verzuim.
Als u er met uw klant niet uitkomt, moet soms de rechter eraan te pas komen. U heeft dan een advocaat nodig om een gerechtelijke procedure te starten. De rechter weegt uw argumenten tegen die van uw klant. Dat hoeft niet in uw voordeel uit te vallen. Houd er rekening mee dat de rechter pas na 9 maanden uitspraak doet.

Een herinneringsbrief moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

  • Datum versturen herinneringsbrief;
  • Om welke factuur het gaat;
  • De hoogte van het bedrag;
  • Wanneer deze betaald moet worden;
  • Bankrekeningnummer of andere wijze van betaling. Als uw klant niet reageert op uw factuur en uw herinnering, kunt u hem in gebreke stellen. Dat doet u met een schriftelijke mededeling. Daarin maant u de klant aan om alsnog te betalen. Als uw klant niet binnen de gestelde termijn betaalt, dan is hij in verzuim.
Betalingstermijnen staan niet vast. Een redelijke betalingstermijn is 14 dagen. Dat geldt voor de eerste factuur en voor de herinnering. U kunt andere termijnen hanteren. Dat heeft geen juridische gevolgen.
Alle kosten die u als ondernemer moet maken om een factuur betaald te krijgen, zijn invorderingskosten. U kunt die kosten door uw klant laten betalen. U moet dan wel aangeven dat u invorderingskosten in rekening brengt. Dat doet u in de herinneringsbrief.
De hoofdsom is het bedrag van de originele factuur.
De wettelijke staffel buitengerechtelijke kosten is er om te voorkomen dat consumenten te maken krijgen met onredelijk hoge incassokosten. De wettelijke staffel bepaalt de hoogte van de kosten die u extra mag vorderen. De hoofdsom is daarbij bepalend.
Als ondernemer kunt u rente in rekening brengen voor te laat betaalde facturen. De wettelijke rente is vastgelegd in de wet. De wettelijke rente wordt hoger naarmate uw klant langer niet betaalt.

Met eigendomsvoorbehoud en het recht van reclame kunt u een geleverd goed terugvorderen als de klant de betalingsafspraken niet nakomt. Dat geeft u een streepje voor wanneer uw klant failliet gaat. De goederen zijn dan nog uw eigendom en dus geen onderdeel van de failliete boedel. U kunt het recht van reclame inroepen:

  1. Per aangetekende brief;
  2. Binnen 6 weken nadat de betalingstermijn is overschreden;
  3. Binnen 60 dagen nadat de klant het goed heeft ontvangen.

Hulp bij een onbetaalde factuur

Wij bieden verschillende oplossingen om uw factuur betaald te krijgen. Wij helpen u graag.
Met de kennis van Barbara Scheffelaar Klots
Senior jurist LegalGuard
Barbara heeft als senior jurist veel kennis en ervaring opgedaan in haar loopbaan. Ze helpt ondernemers graag met het opstellen van algemene voorwaarden, contracten of het innen van onbetwiste incasso’s.