Wegwijs in arbeidsvoorwaarden

Recht op onbereikbaarheid nog ver weg

Begin dit jaar kwam Tweede Kamerlid Gijs van Dijk van de PvdA met een intiatiefwetsvoorstel dat het recht op onbereikbaarheid van werknemers moest regelen. Na een internetconsultatie lijkt de wet op een zijspoor terecht gekomen. 

Toch stippelt Van Dijk met het wetsvoorstel  wel een relevant thema voor de werkvloer aan, vanwege de stress die voortdurende bereikbaarheid bij werknemers kan veroorzaken. In Nederland is het recht op onbereikbaarheid niet expliciet in wetgeving geregeld, maar alleen de voorgeschreven minimale rusttijd. Het voorstel van Van Dijk houdt onder andere in dat werkgevers de risico’s van continu bereikbaar zijn in kaart brengen via de risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E). Ook zouden ze samen met werknemers maatregelen moeten nemen om nadelige effecten van voortdurende bereikbaarheid tegen te gaan.

Na het maken van afspraken met de  werkgever kunnen werknemers dan onbereikbaar zijn buiten werktijd. De gedachte hierachter is dat iedereen zeker moet kunnen zijn van ongestoorde vrije tijd. In de toelichting op het initiatiefwetsvoorstel benadrukt Van Dijk hoe belangrijk dat is. Het is volgens hem door de opkomst van smartphones en ook tablets, normaal geworden om buiten werktijd te bellen, appen en mailen met collega's of de baas. Hierdoor vervaagt echter de grens tussen werk en privé. Mensen staan zo altijd 'aan' en dat leidt vooral bij jongeren tot stress.

Het initiatiefwetsvoorstel wijzigt de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs. De wet zou op 1 januari 2021 in werking moeten treden. Tot 31 maart 2019 waren er maatschappelijke reacties op mogelijk via internetconsultatie. Werkgeversorganisaties waren niet erg enthousiast over het plan. Ze zagen een aparte wet niet als oplossing, omdat sprake is van een breder probleem.
Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland moeten werkgevers en werknemers onderling afspraken maken en tot maatwerk komen. Verder hebben de werkgeversorganisaties voorgesteld om een handreiking over bereikbaarheid te ontwikkelen samen met werknemers in de Stichting van de Arbeid. Tot op heden is hier echter niets mee gebeurd. Vakbond FNV zag wel voordelen in wetgeving om onbereikbaarheid te regelen en was met name voorstander van het meenemen van dit risico in de RI&E. In de nieuwe cao Gehandicaptenzorg die vorige week is geslote, staat zelfs dat werknemers het recht op onbereikbaarheid hebben. Een primeur, zo verklaarde vakbond FNV enthousiast.

Na de internetconsultatie is over de initiatiefwet weinig meer vernomen. Het is dan ook zeer de vraag of deze er nog gaat komen. Het onderwerp zelf is zeker relevant. Uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam naar ‘workplace telepressure’ blijkt de druk die werknemers voelen om direct een bericht te antwoorden of dat nu tijdens of na werktijd binnenkomt. TNO-onderzoek laat zien dat het voor werknemers belangrijk is dat de werkgever duidelijk aangeeft wat hij verwacht qua bereikbaarheid buiten werktijd. Bij onduidelijkheid hierover met veel collega’s die zakelijke berichten direct beantwoorden, ontstaat de druk bij werknemers om zelf ook snel tijdens privétijd te reageren op berichten.

Voorkom dus stress bij werknemers door duidelijk aan te geven wat de verwachtingen qua bereikbaarheid zijn. Geef daarbij ook aan wat collega’s wel en niet van elkaar mogen verwachten. Maak stress vanwege bereikbaarheid daarnaast bespreekbaar voor uw medewerkers. Zijn directe reacties van medewerkers niet nodig, dan kunnen zij zelf ook veel stress voorkomen door een smartphone vaker uit te zetten. Benadruk dit dan ook richting medewerkers.
Wegwijs in arbeidsvoorwaarden
Het e-book ‘Wegwijs in arbeidsvoorwaarden’ van Centraal Beheer is onmisbaar voor ondernemers, managers en HR-professionals.
Lees alles over wetten en regels, veelgestelde vragen en slimme tips rondom arbeidsvoorwaarden.