Wegwijs in arbeidsvoorwaarden

Verlenging tijdelijke contracten

In het wetsvoorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wordt de periode waarin tijdelijke contracten mogelijk zijn, verlengd van twee naar drie jaar.

Tussenperiode

In de huidige situatie gelden de regels van de Wet werk en zekerheid (Wwz), waarbij sprake is van een vast contract na drie tijdelijke contracten en/of nadat tijdelijke contracten samen twee jaar duurden. Het betreft hier de zogeheten ketenbepaling vanwege de ‘keten’ van tijdelijke contracten.

Deze ‘keten’ vervalt als er tussen tijdelijke contracten een periode van zes maanden of meer zit. Dan begint de keten opnieuw. Is een tussenperiode korter dan zes maanden dan hoort deze bij de totale duur van de keten. Voor seizoenarbeiders mogen sociale partners de tussenperiode via een cao beperken tot drie maanden.
Een branche mag voor uitzendovereenkomsten de keten in een cao verlengen. Dit kan tot maximaal zes tijdelijke contracten in maximaal vier jaar. Deze verlenging is ook mogelijk als de aard van de bedrijfsvoering erom vraagt. Bovendien geldt bij uitzendwerk dat de ketenbepaling pas ingaat na een eerste uitzendperiode. Deze duurt 26 weken, maar kan in een cao worden verlengd tot maximaal 78 weken. 
In het wetsvoorstel voor de WAB (dat mogelijk ingaat per 1 januari 2020) is de ketenbepaling verruimd. De keten van tijdelijke contracten mag maximaaldrie jaar duren in plaats van twee jaar. Dit moet tegengaan dat flexwerkers te snelhun werk verliezen. Daarnaast hebben werkgevers op die manier langer de tijd omte beoordelen of ze een werknemer structureel inzetten. De verruiming van de ketenbepaling moet het ook minder nodig maken dat sectoren in cao’s afwijken van de ketenbepaling. De regel dat na drie tijdelijke contracten sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, wijzigt niet. Dit geldt ook voor de verlenging van de keten bij uitzendwerk en als de bedrijfsvoering daarom vraagt. 
Verder maakt het wetsvoorstel voor de WAB het ook voor ander werk dan seizoenswerk mogelijk om in een cao de tussenperiode te verkorten van zes naar drie maanden. Het soort werk moet hier dan wel om vragen. Daarnaast geeft het wetsvoorstel aan dat de ketenbepaling niet geldt voor invalkrachten in het basisonderwijsen speciaal onderwijs die iemand vervangen wegen ziekte.Dit is al in 2018 ingegaan doordat de partijen in het basisonderwijs dit in hun cao mochten opnemen.
De Tweede Kamer heeft inmiddels ingestemd met het wetsvoorstelvoor de WAB. De mogelijke ingangsdatum van de WAB is 1 januari 2020,maar dan moet de Eerste Kamer het wetsvoorstel nog wel op tijd goedkeuren. 
Er geldt geen overgangsrecht. Hierdoor gaat de nieuwe ketenregeling direct gelden voor alle tijdelijke arbeidscontracten die na inwerkingtreding van de WAB eindigen. Werkgevers doen er goed aan om nu alvast bij tijdelijke contracten rekening te houden met de langere keten vanaf waarschijnlijk 1 januari 2020.Dit kan bijvoorbeeld door tijdelijke contracten na die datum te laten eindigen.
Wegwijs in arbeidsvoorwaarden
Het e-book ‘Wegwijs in arbeidsvoorwaarden’ van Centraal Beheer is onmisbaar voor ondernemers, managers en HR-professionals. Lees alles over wetten en regels, veelgestelde vragen en slimme tips rondom arbeidsvoorwaarden.
Bron: PWnet.nl