Wegwijs in arbeidsvoorwaarden

Compensatieregeling transitievergoeding in aantocht 

Vanaf 1 april 2020 kun je als werkgever compensatie aanvragen voor de transitievergoeding als  je een werknemer ontslaat die meer dan twee jaar ziek is. Op die datum gaat de nieuwe ‘Regeling compensatie transitievergoeding’ in. 

Bij langdurige ziekte van een werknemer moet de werkgever het loon maximaal twee jaar doorbetalen. De nieuwe compensatieregeling moet een opeenstapeling van kosten tegengaan voor werkgevers die al twee jaar het loon hebben doorbetaald van zieke werknemers. Ook zorgt de regeling dat werknemers niet te lang in onzekerheid blijven. Door de kosten van de transitievergoeding beëindigen werkgevers het dienstverband vaak niet na twee jaar ziekte en laten ze het doorlopen als slapend dienstverband. Het dienstverband blijft dan bestaan, maar de werknemer krijgt geen loon meer. De werkgever blijft wel verantwoordelijk voor diens re-integratie.

Voorwaarden compensatie

De compensatieregeling is van toepassing op transitievergoedingen die een werkgever op of na 1 juli 2015 heeft betaald. Er is geen recht op compensatie als het einde van de ziekteperiode van twee jaar al voor 1 juli 2015 lag. Voor de compensatie geldt als eerste voorwaarde dat de werknemer is  ontslagen vanwege langdurige ziekte. Daarnaast had de werknemer wettelijk gezien recht op een transitievergoeding. Ten derde moet er een transitievergoeding betaald zijn aan de werknemer.

Voldoende bewijs
De werkgever moet kunnen bewijzen dat aan deze voorwaarden voldaan is. Dat kan bijvoorbeeld met de ontslagvergunning van UWV of de ontbindingsbeschikking van de rechter. Was er sprake van ontslag met wederzijds goedvinden,  dan kun je ook de beëindigingsovereenkomst gebruiken. 

De beëindigingsovereenkomst moet dan aangeven dat de werknemer is ontslagen vanwege langdurige ziekte. Een derde vorm van bewijs zijn gegevens waarop de hoogte van de transitievergoeding is gebaseerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om documenten die de hoogte van het brutomaandsalaris aantonen en de lengte van het dienstverband. Tot slot geldt als bewijs een teken dat de (hele) transitievergoeding betaald is, bijvoorbeeld een bankafschrift.

Slapend dienstverband
Ontslaat en werkgever een werknemer na een slapend dienstverband, dan telt de duur daarvan ook mee voor de hoogte van de transitievergoeding. Er is geen recht op compensatie voor het deel van de transitievergoeding dat de werknemer heeft opgebouwd tijdens de periode van het slapend dienstverband. 

Oude gevallen
Voor de aanvraag van de compensatie geldt een regeling voor ‘oude gevallen’. Dit betreft transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015, maar voor 1 april 2020 betaald zijn aan werknemers die na twee ziektejaren ontslagen zijn. Hiervoor moet de werkgever uiterlijk 30 september 2020 de compensatie hebben aangevraagd. UWV beslist binnen zes maanden na ontvangst van de aanvraag of er compensatie geldt. 

Transitievergoeding na 1 april 2020
Voor compensatie van een transitievergoeding die u vanaf 1 april 2020 betaalt aan een werknemer die twee jaar ziek is geweest, moet u de vergoeding eerst volledig hebben betaald. Ook mogen er op het moment van aanvraag van de compensatie niet meer dan zes maanden zijn verstreken na de dag waarop u de transitievergoeding heeft overgemaakt. UWV beslist voor een transitievergoeding die u vanaf 1 april 2020 heeft betaald in principe binnen acht weken of u de compensatie krijgt. Tegen een afwijzing kunt u bezwaar en beroep indienen.

Documenten goed bewaren
Wil je als werkgever gebruik maken van de compensatieregeling dan doe je er goed aan alle documenten te bewaren over het einde van het dienstverband, de reden daarvan en de berekening en betaling van de transitievergoeding. Voor het aanvragen van compensatie van de transitievergoeding kun je het digitale formulier ‘Aanvraag compensatie transitievergoeding’ invullen. Dit staat vanaf 1 april 2020 op het werkgeversportaal van UWV.nl. 

Werkgever moet slapend dienstverband beëindigen bij verzoek werknemer
Volgens een uitspraak van de Hoge Raad van 8 november 2019 mag een werkgever een langdurige arbeidsongeschikte werknemer niet tegen diens zin in een ‘slapend dienstverband’ houden, om daarmee de betaling van de transitievergoeding te vermijden. De Hoge Raad stelt in zijn arrest dat het bij goed werkgeverschap hoort om het dienstverband te beëindigen met uitbetaling van de transitievergoeding als de werknemer daarom vraagt. Hierbij hoeft de werkgever niet meer te betalen dan de wettelijke transitievergoeding.

Het gevolg van deze uitspraak zal zijn dat veel werknemers opnieuw aan hun werkgever zullen vragen of ze hun slapende dienstverband willen beëindigen met betaling van een transitievergoeding. Zonder uitzonderingssituatie die het slapend dienstverband rechtvaardigt, moet je als werkgever aan het verzoek van de werknemer voldoen. Zo’n uitzonderingssituatie kan bijvoorbeeld zijn dat er een reëel uitzicht is op re-integratie.