Even delen

Gouden regels voor goed besturen VvE

 

Het besturen van een VvE is vaak tijdrovend en complex. U krijgt vaak onderwerpen onder ogen waarin u flink de tanden moet zetten. Daarnaast hebt u te dealen met hun medebewoners die soms andere belangen hebben dan het algemene belang van een VvE. Kortom, om goed te besturen moet je wat in je mars hebben. Wat zijn de vijf gouden regels voor goed besturen?

  1. Communiceer transparant naar VvE-bewoners
  2. Manage een VvE als onderneming. Dus een zakelijke benadering en inkomen en uitgaven in balans.
  3. Stel een MJOP (meerjarenonderhoudsplan) op. Dat is de basis van een gezonde en toekomstvaste VvE.
  4. Creëer betrokkenheid bij de bewoners.
  5. Zorg voor continuïteit van bestuur.

De rol van het VvE bestuur is meestal vrijwillig. Ondanks die vrijwilligheid kunnen juridische gevolgen van een verkeerde beslissing grote gevolgen hebben. Het is niet voor niets dat een VvE de bestuurders voor bestuurdersaansprakelijkheid kan verzekeren.

Onbehoorlijke taakvervulling

Elke bestuurder moet zich er van bewust zijn dat wie als bestuurder zijn taak niet naar behoren vervult of zijn bevoegdheden te buiten gaat, daarvoor persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld. Er moet dan wel schade zijn geleden en die schade moet het gevolg zijn van het doen of nalaten van de betreffende bestuurder. De bestuurdersaansprakelijkheidverzekering beschermt het privévermogen tegen claims op grond van onbehoorlijke taakvervulling ten opzichte van de vereniging én onzorgvuldig handelen tegenover derden.

Zware verantwoordelijkheid

Besturen van een Vereniging Van Eigenaars is een zware verantwoordelijkheid. U behartigt namelijk niet alleen uw eigen belangen als eigenaar van een appartement maar ook die van de overige bewoners van het complex. Een bestuurslid hoeft niet altijd voor de schade op te draaien. Als hem geen onbehoorlijk bestuur te verwijten valt, ontspringt hij de dans. Althans deels. Want als de schade niet bij de pleger is te verhalen, dan komt de schade neer op de schouders van alle bewoners. Dus ook op die van hem. De verzekering dekt echter niet alles. Uitgesloten zijn bijvoorbeeld aanspraken tegen die bestuurders die opzettelijk onrechtmatig of malafide handelen.

Wel is er dekking voor de bestuurder die aantoont dat zijn handelen of nalaten niet verwijtbaar is. Deze polis dekt dan de te maken kosten van verweer tegen aanspraken van derden, ook al blijken deze ongegrond.

Informatie

Belt u dan onze VvE specialisten. Zij zijn telefonisch bereikbaar op (055) 579 8115.