Speciaal voor werkgevers in de sector zorg en welzijn die zijn aangesloten bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) biedt Centraal Beheer een verzekering die uw medewerkers een aanvulling geeft op de WIA-uitkering van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Uw medewerker krijgt te maken met de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) als hij of zij door ziekte niet of minder kan werken. Met onze WIA Aanvullingsverzekering Zorg & Welzijn verkleint u het inkomensverlies van uw werknemer bij arbeidsongeschiktheid in situaties waarin er geen of een zeer beperkte WIA-uitkering vanuit het UWV en het PFZW van toepassing is.

Dat is bijvoorbeeld zo voor medewerkers die gedeeltelijk of niet-duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Dan is de WIA-uitkering vanuit het UWV en het PFZW vaak zeer minimaal, waardoor uw medewerker te maken kan krijgen met een forse inkomensachteruitgang. Zeker als het bruto jaarloon* hoger is dan de WIA-loongrens** (in 2019: € 55.927,08). En medewerkers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn krijgen vanuit het UWV en het PFZW helemaal geen inkomensaanvulling.

Met onze WIA Aanvullingsverzekering Zorg & Welzijn heeft u het ook in die situaties goed geregeld. Uw medewerker ontvangt bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid dan altijd minstens 70% van het laatstverdiende bruto jaarloon* (afhankelijk van uw keuze van het verzekerde bedrag). Ook een inkomensaanvulling bij een arbeidsongeschiktheidspercentage tussen de 15% en 35%, of boven de 80%, kan worden verzekerd.

Uw medewerker hoeft geen medische vragen te beantwoorden als deze direct na indiensttreding wordt aangemeld.

Hoe ziet de WIA Aanvullingsverzekering Zorg & Welzijn er uit?

Een aanvulling op de WIA-uitkering voor medewerkers met een arbeidsongeschiktheidspercentage tussen de 35% en 100%
Als werkgever kiest u zelf op welke manier u uw medewerkers verzekert. Standaard geeft de WIA Aanvullingsverzekering Zorg & Welzijn medewerkers met een arbeidsongeschiktheidspercentage tussen de 35% en 80% een aanvulling tot 70% van het bruto jaarloon* tot de pensioengerechtigde leeftijd. U kunt daarnaast ook kiezen voor een extra aanvulling van 10% van het verzekerde bruto jaarloon* bij een arbeidsongeschiktheidspercentage tussen de 80% en 100%. Als uw arbeidsongeschikte medewerker zijn restverdiencapaciteit*** voor minimaal 50% benut verhoogt Centraal Beheer de WIA-aanvulling automatisch met 5%. Het maximaal te verzekeren bruto jaarloon* is € 200.000.

Optioneel: U kunt een compensatie voor medewerkers die tussen de 15% en de 35% arbeidsongeschikt zijn aanvullend meeverzekeren
Een medewerker met een arbeidsongeschiktheidspercentage van minder dan 35% heeft geen recht op WIA-uitkering van het UWV of vanuit het PFZW. Als de medewerker in dienst blijft en minder gaat werken, gaat hij waarschijnlijk ook minder verdienen. Met de WIA Aanvullingsverzekering Zorg & Welzijn krijgt een medewerker met een arbeidsongeschiktheidspercentage tussen de 15% en de 35% wél een tijdelijke uitkering.

Als werkgever kiest u bij het afsluiten van deze verzekering zelf voor de periode waarin de tijdelijke uitkering geldt: 3, 5 of 10 jaar. En ook het bedrag van de uitkering bepaalt u zelf, en bestaat uit 70%, 80%, 90% of 100% van het verzekerde bruto jaarloon* vermenigvuldigd met het arbeidsongeschiktheidspercentage.

U kunt als werkgever kiezen of uw medewerker of u als werkgever de uitkering krijgt. Als u ervoor kiest zelf de uitkering te krijgen bent u vrij het geld te besteden. Bijvoorbeeld om een aangepaste werkplek voor uw medewerker in te richten. Ook kan afgesproken worden dat uw medewerker de uitkering krijgt. In dat geval is de uitkering een tijdelijke aanvulling op het bruto jaarloon*.

Het maximaal te verzekeren bruto jaarloon* is € 100.000.

Wilt u de WIA Aanvullingsverzekering Zorg & Welzijn afsluiten of heeft u nog vragen?

Bel ‘Even Apeldoorn': (055) 579 8197. U bereikt ons op maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur. Wilt u door Centraal Beheer gebeld worden? Dan kunt u uw contactgegevens achterlaten op de volgende pagina. Dan bellen wij u terug.

Begrippen

* Bruto jaarloon: Bij het bepalen van het inkomen gaan wij uit van het jaarloon volgens het uniforme loonbegrip. Dit is het loon dat de werkgever opgeeft aan de Belastingdienst voor de berekening van loonheffingen (namelijk: loonbelasting, premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet). Bijvoorbeeld: jaarloon + bijtelling eventuele auto van de zaak + vakantiegeld + eventuele 13e maand en/of bonus.

** WIA-loongrens: Maximaal loon voor de WIA-uitkering. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bepaalt ieder jaar opnieuw de WIA-loongrens. Kijk op centraalbeheer.nl/loongrenzen voor de exacte loongrens die nu geldt.

*** Restverdiencapaciteit: Als uw medewerker 2 jaar ziek is kijkt het UWV hoeveel hij of zij nog kan verdienen. Dit wordt de restverdiencapaciteit genoemd.