Coronamaatregelen: welke zijn geschikt voor uw onderneming?

Een praktisch overzicht voor zelfstandig ondernemers

Voor veel ondernemers is het coronavirus een grote uitdaging. De overheid steunt bedrijven daarom met een aantal steunregelingen. Ondernemers kunnen daar gebruik van maken. Maar welke regelingen zijn relevant voor uw onderneming? En waar moet u rekening mee houden als u steun aanvraagt? Een praktisch overzicht voor zelfstandig ondernemers.

Overzicht maatregelen

De lijst met coronamaatregelen van de overheid om ondernemers te steunen is lang. Maar als u goed kijkt, zijn er grofweg drie soorten maatregelen genomen. Allereerst worden de zwaarst getroffen ondernemers financieel ondersteund met aanvullend inkomen. Daarnaast kunt u als ondernemer gebruik maken van extra leningen van de overheid. Tot slot versoepelt de overheid bestaande regels voor ondernemers die in nood verkeren als gevolg van het nieuwe coronavirus. Dit overzicht kan u helpen om te zien welke regelingen op uw onderneming van toepassing zijn.

De NOW en de NOW 2.0: Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid

De NOW is een tegemoetkoming in de loonkosten en bedoeld voor werkgevers die kampen met tenminste 20 procent omzetverlies. De NOW wordt aangevraagd via UWV. De aanvraag geldt voor een periode van drie maanden en is geldig voor omzetdalingen vanaf 1 maart 2020. De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van de terugval in de omzet. Let op: bij gebruik van de NOW mag een ondernemer geen ontslag voor zijn personeel aanvragen.

De NOW 2.0 is de verlenging van de NOW met een periode van 4 maanden. Deze regeling is een tegemoetkoming voor de loonkosten over de periode juni, juli, augustus en september 2020. De nieuwe voorwaarden van de NOW 2.0 worden nog verder uitgewerkt. De verwachting is dat ondernemers vanaf 6 juli aanvragen voor de NOW 2.0 via UWV kunnen indienen.

De Tozo en de Tozo 2: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

De Tozo is een regeling die maximaal 3 maanden inkomensondersteuning biedt tot het sociaal minimum. Zelfstandig ondernemers die door de crisis een inkomen hebben onder het sociaal minimum kunnen een beroep doen op deze regeling. De Tozo vraagt u aan via de eigen gemeente. Ook kan er een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd van maximaal 10.157 euro. Ondernemers dienen wel minimaal 1.225 uur werkzaam te zijn binnen het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.

De Tozo 2 is de verlenging van de Tozo met een periode van 4 maanden. De verlengde regeling loopt van 1 juni tot met 30 september 2020. Via krijgiktozo.nl beoordeelt u zelf of u in aanmerking komt voor deze regeling. Vanaf 1 juni zijn de nieuwe voorwaarden voor Tozo 2 verwerkt in de vragenlijst. Ook de Tozo 2 vraagt u aan via uw eigen gemeente.

De TOGS: Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19

Sommige bedrijven worden direct geraakt door de maatregelen die de overheid treft om het coronavirus in te dammen. Zij kunnen via de RVO een aanvraag indienen voor de TOGS. Ondernemers die tot en met 15 juni een omzetverlies of vaste lasten van minimaal 4.000 euro verwachten komen hiervoor in aanmerking. Deze regeling geldt slechts voor een beperkt aantal sectoren, waaronder detailhandel, gezondheidszorg en horeca.

De TVL: de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

Het 2e noodpakket van de overheid is uitgebreid met een nieuwe regeling: de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB. MKB-ondernemers uit de sectoren van de TOGS-regeling, onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Deze tegemoetkoming komt bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW). De tegemoetkoming is maximaal € 50.000 voor de periode juni tot en met september. En is afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30%). 

De compensatie van de TVL gaat over de periode 1 juni tot en met 30 september 2020. En komt bovenop de bijdrage van de TOGS. De TOGS loopt van 15 maart tot en met 15 juni 2020. De TOGS is tot uiterlijk 26 juni aan te vragen. De aanvraagperiodes van de 2 regelingen overlappen elkaar dus deels.

Als u geen financiële injectie kunt krijgen, kunt u ook lenen. Om dat gemakkelijker te maken, heeft de overheid de regels voor bestaande kredieten versoepeld. Het gaat om deze regelingen:

De BMKB: De Verruiming Borgstelling MKB

Binnen deze regeling staat het ministerie van Economische Zaken borg voor de kredieten die worden verstrekt aan ondernemers. Normaal gesproken bedraagt de borgstelling 50 procent van het totale bedrag, maar dat is nu verhoogd naar 90 procent voor mkb-ondernemers. Ook wordt de premie voor de BMKB-regeling verlaagd van 3,9 procent naar 2 procent. Ondernemers kunnen voor de BMKB terecht bij hun kredietverstrekker. Zzp’ers kunnen eveneens gebruik maken van deze regeling, die ervoor zorgt dat er makkelijker ‘rood’ kan worden gestaan of overbruggingskrediet beschikbaar is.

De BL-C: Borgstelling MKB-Landbouwkredieten voor tijdelijke kredietfaciliteiten 

Dit is een soortgelijke maatregel, die is bedoeld voor bedrijven in de land- en tuinbouwsector en de visserij. Het ministerie van Landbouw staat voor 70 procent borg voor overbruggingskredieten die bedrijven aanvragen bij hun eigen kredietverstrekker. De maximale hoogte van een borgstellingskrediet is 1,2 miljoen euro. Ook hier wordt de provisie van de kredieten verlaagd.

Stichting Qredits

Ook startende ondernemers en kleine bedrijven houdt de overheid in het oog. De kas van de stichting Qredits, die microkredieten verstrekt, is gespekt met 6 miljoen euro. Hiermee wordt voorzien in overbruggingskredieten en kunnen ondernemers met een microkrediet uitstel tot aflossing aanvragen en rentekorting ontvangen.

GO: de Garantie Ondernemersfinanciering

De uitbreiding vanwege de coronacrisis is nog niet actief. De GO voorzag altijd al in garanties voor bankleningen en bankgaranties van het mkb en grootbedrijf. Maar het kabinet heeft nu fors meer geld beschikbaar gemaakt voor de GO. De garantie bedraagt minimaal 1,5 miljoen euro en maximaal 50 miljoen euro per onderneming. Ook het garantiepercentage is verhoogd naar 90 procent voor mkb’ers. De GO wordt aangevraagd via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die zal laten weten wanneer de uitgebreide GO beschikbaar komt.

KKC-regeling: Klein Krediet Corona

De KKC is één van de aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Deze aanvullende maatregel is gericht op de vele kleine ondernemers. Kleine ondernemers hebben vaak moeilijk toegang tot financiële steun. Ze zijn van enorm belang voor hun lokale gemeenschap en vaak zwaar getroffen door de coronacrisis. De lening staat open voor ondernemers met een omzet vanaf € 50.000 die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven in de KvK voor 1 januari 2019. Onder de KKC-regeling kunnen ondernemers een lening aanvragen van minimaal € 10.000 tot maximaal € 50.000.
En dan is er nog een scala aan maatregelen, die voor zowel mkb’ers als zzp’ers gelden. Daarmee kunnen alle ondernemers uitstel vragen voor belastingbetaling of aflossing. Dit moet u weten:
  • Het wordt mogelijk om uitstel van betaling aan te vragen voor belastingschulden. Het uitstel geldt voor drie maanden en wordt aangevraagd met een formulier op de website van de Belastingdienst. Ook verzuimboetes voor het niet (tijdig) betalen worden door de dienst achterwege gelaten of teruggedraaid.
  • Veel ondernemers die hun voorlopige aangifte al hebben ingevuld zullen deze willen wijzigen door de snel veranderende omstandigheden. Dit kan via Mijn Belastingdienst of Mijn Belastingdienst Zakelijk.
  • Ondernemers in de uitzend- en detacheringssector met een g-rekening kunnen deze laten deblokkeren. Met deze geblokkeerde bankrekening worden normaal gesproken de loonheffingen en de btw overgemaakt naar de Belastingdienst. Door het deblokkeren komen de op de rekening aanwezige gelden vrij voor het versterken van de liquiditeit van het bedrijf. Een formulier is te vinden op de website van de Belastingdienst. Er moet wel eerst bijzonder uitstel van betaling worden aangevraagd vanwege de coronacrisis.

Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector

Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. Ook is de Rijksoverheid met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is.

Wat kunt u nu doen?

Niet elke coronamaatregel zal voor uw onderneming nodig zijn. U zult zelf moeten besluiten van welke regeling u gebruik maakt. Het is goed mogelijk dat u daar hulp bij kunt gebruiken. Kunt u met de NOW bijvoorbeeld de drie komende maanden overbruggen zonder personeel te ontslaan? En hoeveel noodkrediet moet u lenen als u niet weet wanneer de marktvraag herstelt? En als u nog een buffer heeft, is het dan nu verstandig om toch voor uitstel van belastingbetaling te kiezen?
Als u als ondernemer de weg niet weet in het woud van regelingen, dan kunt u advies aanvragen bij deskundigen. Een partij die u verder kan helpen is MKBDoorgaan.nl, een partner van Centraal Beheer. Zij bieden hulp aan mkb-ondernemers en zzp’ers. Ook kunt u daar advies inwinnen over het omgaan met de ondernemersuitdagingen van deze tijd en zij kunnen antwoord geven op bovenstaande vragen.