Medewerkers die ziek worden en na 2 jaar gedeeltelijk (van 35% tot 80%) of volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt worden verklaard, krijgen een WGA-uitkering van Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV). Hiervoor betaalt u als werkgever een gedifferentieerde premie aan de Belastingdienst.

Kiest u ervoor om eigenrisicodrager te worden voor de WGA? Dan betaalt u de WGA-uitkeringen aan arbeidsongeschikte (ex) medewerkers gedurende de eerste 10 jaar zelf. In de praktijk brengen werkgevers dit risico onder bij een verzekeraar. U betaalt dan geen gedifferentieerde premie meer aan de Belastingdienst. Maar u betaalt een verzekeringspremie aan een verzekeraar. Uit het publieke bestel (UWV) stappen en eigenrisicodrager worden, noemen we ook wel uitstappen.

Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten.

De overheid heeft een aantal eisen gesteld aan werkgevers die willen uitstappen: u moet een garantieverklaring hebben van een bank of een verzekeraar u moet toestemming hebben van de Belastingdienst. Wij maken het u gemakkelijk. Kiest u voor de Werkgevers Uitstapverzekering van Centraal Beheer? Dan profiteert u van onze Uitstapservice. Bij de aanvraag van een offerte sturen wij u de formulieren 'Eigenrisicodragerschap voor de WGA' en 'Eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet'. Als u deze formulieren invult, regelen wij voor u aanvraag bij de Belastingdienst en verzorgen wij de garantieverklaring voor de WGA. Dat scheelt u veel tijd en moeite.

U kunt 2 keer per jaar starten als eigenrisicodrager voor de WGA: per 1 januari en per 1 juli. Let op: u moet uw aanvraag 13 weken voor die datum opsturen aan de Belastingdienst. Dus voor 1 oktober en 1 april. Wilt u uitstappen? Laat dit ons dan zo snel mogelijk weten. Bent u al eigenrisicodrager voor de WGA en wilt u overstappen naar Centraal Beheer? Dan gelden deze data niet. U kunt op elk moment overstappen.

Een Werkgevers Uitstapverzekering kunt u bij ons alleen afsluiten als u ook eigenrisicodrager bent van de Ziektewet. Wilt u dit verzekeren? Eigenrisicodrager Ziektewet kunt u bij Centraal Beheer niet apart verzekeren. U kunt dit in combinatie met een Verzuimverzekering verzekeren. Is dit interessant voor u? Lees dan meer op www.centraalbeheer.nl/verzuim.

Wilt u de ziektewet niet verzekeren maar heeft u wel behoefte bij het uitvoeren van de ziektewet? Dan kunt u bij ons de module ziektewetmanagement afsluiten. Meer informatie hierover vindt u in de brochure Ziektewetmanagement.

Ziektewet: De Ziektewet gaat over de periode dat een zieke medewerker uitdienst gaat totdat hij 104 weken ziek is geweest. Bij de Ziektewet stelt u als werkgever zelf de hoogte van de Ziektewetuitkering vast en keert de werkgever deze zelf uit. Ook bent u verantwoordelijk voor de Poortwachterverplichtingen tijdens de Ziektewetperiode en de re-integratie tijdens de WGA-periode.

Bent u al eigenrisicodrager voor de WGA? En wilt u naar ons overstappen? Dat kan op ieder moment.

Wij maken het u graag gemakkelijk met onze Uitstapservice. Wij regelen de benodigde garantieverklaring en zorgen voor de aanvraag bij de Belastingdienst. Dat scheelt u veel tijd en moeite. Ook zeggen wij uw verzekering bij uw huidige verzekeraar op.

Uitstappen of terugkeren kan 2 keer per jaar: op 1 januari en op 1 juli. U moet dit 3 maanden van tevoren aangeven bij de Belastingdienst, dus op 1 oktober of 1 april. Keert u terug? Dan blijft u minimaal 3 jaar publiek verzekerd.

Heeft u onze offerte gekregen? Maak dan uw keuze. Wij horen uw keuze graag voor 15 september 2016. Wilt u eigenrisicodrager worden of blijven? Doet u niets? Dan kunnen wij geen garantstelling bij de Belastingdienst afgeven. U blijft dan bij het UWV of als u nu bij een andere verzekeraar verzekerd bent en u heeft deze polis niet opgezegd dan blijft u eigen risicodrager bij deze verzekeraar.

Heeft u bij ons de Werkgevers Uitstapverzekering afgesloten? Dan geeft Centraal Beheer een garantieverklaring aan de Belastingdienst. Deze garantieverklaring is wettelijk verplicht. Het verklaart dat u in staat bent uw financiële verplichtingen na te komen. Kunt u daar door bijvoorbeeld een faillissement niet aan voldoen? Dan staat Centraal Beheer voor u garant.

Met een artsenverklaring toont u als werkgever aan dat u tijdens de Ziektewetperiode de Poortwachterverplichtingen goed heeft geregeld bij een gecertificeerde arboarts. Heeft u de module Ziektewetmanagement afgesloten? Dan geeft Centraal Beheer deze artsenverklaring aan de Belastingdienst.

U bent als eigenrisicodrager Ziektewet en WGA maximaal 12 jaar verantwoordelijk voor uw arbeidsongeschikte (ex-)medewerkers. Of deze nu vast of tijdelijk in dienst zijn. De loondoorbetalingsverplichting en Ziektewet zijn samen 2 jaar. De WGA is maximaal 10 jaar. Uw verantwoordelijkheid gaat in vanaf de 1e ziektedag. Dan bent u verantwoordelijk voor de:

 • loondoorbetaling;
 • wettelijk verplichte Ziektewet- en WGA-uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid;
 • Poortwachter-verplichtingen;
 • én re-integratiebegeleiding.

We bieden u professionele en ervaren ondersteuning in het re-integratieproces. Tijdens het hele traject kunt u rekenen op de steun van re-integratiespecialisten. Wij hebben alle expertise in huis om u te helpen bij het beantwoorden van moeilijke vragen. Wij denken mee en adviseren over interventies. En als dat nodig is, helpen wij om een vastgelopen re-integratietraject vlot te trekken.

De WIA-re-integratiespecialisten:

 • zijn professionals met een achtergrond als arts, arbeidsdeskundige, casemanager of loopbaanadviseur;
 • denken actief met u mee en geven heldere adviezen over werkhervatting van uw (ex) medewerker. Bijvoorbeeld in eigen of (tijdelijk) aangepast werk, bij uw bedrijf of bij een andere werkgever;
 • werken samen met onafhankelijke re-integratie-en interventiebedrijven. Deze bedrijven trainen, behandelen of begeleiden uw zieke (ex) medewerker. Ook kunnen zij bemiddelen als het re-integratietraject vastloopt.

Wilt u als werkgever eigenrisicodrager WGA worden of blijven? Vanaf 1 januari 2017 bent u dit dan altijd voor vaste medewerkers en flexwerkers

Met de wetswijziging van BeZaVa wordt u als werkgever ook verantwoordelijk voor de WGA-lasten en re-integratie van uw arbeidsongeschikte flexwerkers. Dit betekent voor u als eigenrisicodrager een uitgebreider WGA-risico. U bent als eigenrisicodrager WGA dan maximaal 10 jaar verantwoordelijk voor zowel uw arbeidsongeschikte vaste medewerkers als flexwerkers. Bent of wordt u ook eigenrisicodrager voor de Ziektewet? Dan bent u maximaal 12 jaar verantwoordelijk. De loondoorbetalingsverplichting en Ziektewet is samen 2 jaar. De WGA is maximaal 10 jaar. Uw verantwoordelijkheid gaat in vanaf de 1e ziektedag. Dan bent u verantwoordelijk voor de:

 • loondoorbetaling;
 • wettelijk verplichte Ziektewet- en WGA-uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid;
 • Poortwachter-verplichtingen;
 • én re-integratiebegeleiding.

Wilt of blijft u het risico voor WGA via het UWV verzekeren? Vanaf 1 januari 2017 betaalt u dan nog 1 gedifferentieerde premie voor vaste medewerkers en flexwerkers samen

U betaalt voor vaste medewerkers en flexwerkers nu aparte gedifferentieerde premies (WGA-vast en WGA-flex). Vanaf 1 januari 2017 worden deze premies samengevoegd tot 1 gedifferentieerde premie. Deze premie wordt door de Belastingdienst bij u in rekening gebracht. U betaalt dan 1 WGA gedifferentieerde premie. Wel blijft het onderscheid tussen kleine werkgevers (sectorpremie), middelgrote werkgevers (mix van sector en eigen schade) en grote werkgevers (eigen schade) van toepassing.

BeZaVa staat voor Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters. Ook wel Modernisering Ziektewet genoemd. Op 1 januari 2013 is BeZaVa van kracht. De laatste maatregelen volgen in 2017.

Het beleid van de overheid richt zich al jaren op het beperken van de instroom van medewerkers in de Wet WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). De Wet WIA bestaat uit 2 delen:

 • IVA (Inkomensvoorziening Volledig en Duurzaam arbeidsongeschikten);
 • WGA (Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten).

Het gevoerde overheidsbeleid om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid terug te dringen, heeft vooral effect gehad op medewerkers met een vast dienstverband. Op vangnetters (zieke medewerkers zonder werkgever) had het beleid geen effect.

De overheid wil ook de langdurige arbeidsongeschiktheid van vangnetters terugdringen

De overheid wil vangnetters prikkelen om sneller weer aan het werk te gaan. Daarmee wil de overheid de WGA-instroom verminderen. Ook wordt met BeZaVa het eigenrisicodragerschap voor werkgevers uitgebreid. Dit heeft gevolgen voor de WGA Uitstapverzekering. En ook financiële gevolgen voor werkgevers.

Er zijn 2 soorten vangnetters:

1. Vangnetter zonder werkgever

Vangnetters zonder werkgever zijn zieke medewerkers die geen werkgever meer hebben zoals:

 • Zieke WW-gerechtigden;
 • Zieke uitzendkrachten;
 • Zieke medewerkers van wie het dienstverband stopte tijdens hun ziekte. Dit zijn de medewerkers waar de werkgever gedifferentieerde Ziektewet- en WGA-premie voor betaalt aan de Belastingdienst of verantwoordelijk voor is als eigenrisicodrager:
  • na afloop van een tijdelijk contract;
  • in de proefperiode;
  • na een faillissement of reorganisatie;
  • na ontslag via de kantonrechter;
  • medewerkers die ziek werden binnen 4 weken na uitdiensttreding en dan nog geen andere werkgever (of (toegekend) recht op WW) hebben.

2. Vangnetter met werkgever

Vangnetters met werkgever zijn medewerkers die in loondienst zijn en recht hebben op een Ziektewetuitkering van maximaal 2 jaar (104 weken), zolang ze ziek zijn. Dit zijn bijvoorbeeld:

 • zwangere vrouwen of vrouwen die net bevallen zijn (zwangerschaps- en bevallingsverlof);
 • orgaandonoren;
 • medewerkers met een no-riskpolis.
 • Het UWV bepaalt of een medewerker een no-riskpolis heeft. Deze status is bijvoorbeeld voor medewerkers die vanuit de WAO of WIA bij een werkgever in loondienst komen. Worden zij binnen 5 jaar na indiensttreding ziek? Dan mag u als werkgever voor hen een Ziektewetuitkering aanvragen. Deze groep vangnetters komt niet voor rekening van u. Het UWV betaalt het loon (volgens de Ziektewetregels) en de re-integratiekosten bij ziekte.

Flexwerkers zijn medewerkers met een tijdelijk dienstverband, een nul-urencontract of oproepkrachten. Vaste medewerkers zijn medewerkers met een dienstverband voor onbepaalde tijd.

WGA-vast: alle medewerkers die tijdens hun vaste dienstverband ziek worden en na 2 jaar ziekte doorstromen naar de WGA.

WGA-flex: Medewerkers met een tijdelijk dienstverband die ziek uit dienst gaan en na 2 jaar (loondoorbetaling en Ziektewet) doorstromen naar de WGA (vangnetters).

De Ziektewetpremie tijdelijke medewerkers (flexwerkers) is afhankelijk van de Ziektewetuitkeringen die door het UWV zijn gedaan. Voor tijdelijke medewerkers betaalt u als werkgever de Belastingdienst een gedifferentieerde premie (ZW-Flex). De WGA-premie (tijdelijke en vaste medewerkers) is afhankelijk van de WGA-uitkeringen die door het UWV zijn gedaan. Het aandeel van de individuele werkgeverspremie is afhankelijk van de grootte van de werkgever:

 • Kleine werkgevers (tot een loonsom van €319.000)

  De gedifferentieerde premie is afhankelijk van de Ziektewet- of WGA-uitkeringen in de sector waar deze werkgever toe behoort (sectorpremie).
 • Middelgrote werkgevers (vanaf een loonsom van €319.000 tot €3.190.000)

  De gedifferentieerde premie is een mix van de sectorpremie en de individuele werkgeverspremie. Hoe groter uw bedrijf, hoe groter het aandeel van uw individuele werkgeverspremie.
 • Grote werkgevers (vanaf een loonsom van €3.190.000)

  De gedifferentieerde premie is afhankelijk van de Ziektewet- of WGA-uitkeringen, die het UWV voor deze werkgever heeft betaald (individuele werkgeverspremie).
 • Bent u eigenrisicodrager Ziektewet en/of WGA geworden? Dan betaalt u geen gedifferentieerde Ziektewetpremie en/of WGA-premie meer aan de Belastingdienst. U betaalt dan de Ziektewetuitkeringen zelf aan uw zieke ex-medewerkers of u verzekert zich hiervoor. De WGA-uitkeringen blijft het UWV aan uw arbeidsongeschikte medewerker betalen, maar declareert deze bij u. Voor de WGA moet u een verzekering afsluiten. U kunt dan de door het UWV gedeclareerde uitkeringen vergoed krijgen van de WGA-verzekeraar.

Het UWV doet keuringen bij zieke (ex)medewerkers na het 1e en 2e ziektejaar.

Na 1 jaar ziekte: een UWV-keuring voor Ziektewetuitkeringsgerechtigden

Ex-medewerkers die een Ziektewetuitkering krijgen, worden na 1 jaar ziekte gekeurd door het UWV. Dan wordt vastgesteld of en voor welk percentage zij nog arbeidsongeschikt zijn. Is de ex-medewerker minder dan 35% arbeidsongeschikt? Dan wordt de Ziektewetuitkering gestopt. Bij 35% of meer arbeidsongeschiktheid wordt de Ziektewetuitkering voortgezet. Het UWV voert deze keuring uit, ook als de werkgever eigenrisicodrager Ziektewet is.

Na 2 jaar ziekte: een WIA-keuring voor zowel vaste als tijdelijke medewerkers

Het UWV stelt bij medewerkers die 2 jaar ziek zijn de mate van arbeidsongeschiktheid vast. Hiermee bepaalt het UWV welke soort WIA-uitkering de medewerker krijgt:

 • IVA-uitkering: bij volledig en duurzaam arbeidsongeschiktheid;
 • WGA-uitkering: bij 35-80% arbeidsongeschikt of volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt;
 • Geen WIA-uitkering: bij minder dan 35% arbeidsongeschikt.

Het zogenaamde uitlooprisico is bij ons meeverzekerd. Beëindigt u de verzekering? Dan blijven wij de WGA-uitkering vergoeden aan (ex) medewerkers die deze uitkering al krijgen. Ook vergoeden wij de WGA-uitkering van (ex) medewerkers die ziek zijn als u de verzekering beëindigt en die daardoor binnen 2 jaar in de WGA komen.

 • Als uw bedrijf een uitzendorganisatie is;
 • Als uw bedrijf een loonsom heeft die kleiner is dan €319.000,-. U kunt dan wel de Verzuim WGA Compleet bij ons afsluiten;
 • Als u een bovengemiddeld aantal medewerkers met een tijdelijk arbeidscontract heeft;
 • Als u geen eigenrisicodrager bent of wordt voor de Ziektewet.

 • Als u bij het sluiten van de verzekering onze vragen niet naar waarheid heeft beantwoord;
 • Als u de premie niet op tijd betaalt;
 • Als u ons niet (op tijd) informatie geeft over het langdurig verzuim van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers.