Meer informatie

Werkgevers Uitstap­verzekering

In 2017 gaat de WGA veranderen. Wat betekent dat voor u als werkgever?
Dat hangt ervan hoe u nu omgaat met het WGA-risico. Bent u via het UWV verzekerd of bent u eigenrisicodrager, waarbij u het WGA-risico kunt onderbrengen bij een private verzekeraar.

U wilt als werkgever eigenrisicodrager WGA worden of blijven. Vanaf 1 januari 2017 bent u dit dan altijd voor vaste medewerkers én tijdelijke medewerkers.
Door de veranderingen van de WGA u als werkgever ook verantwoordelijk voor de WGA-lasten en re-integratie van uw arbeidsongeschikte tijdelijke medewerkers. Dit betekent voor u als eigenrisicodrager een uitgebreider WGA-risico. U bent als eigenrisicodrager WGA dan maximaal 10 jaar verantwoordelijk voor zowel uw arbeidsongeschikte vaste medewerkers als tijdelijke medewerkers.

Bent of wordt u ook eigenrisicodrager voor de Ziektewet? Dan bent u maximaal 12 jaar verantwoordelijk. De loondoorbetalingsverplichting en Ziektewet bestrijkt samen 2 jaar. De WGA bestrijkt maximaal 10 jaar. Uw verantwoordelijkheid gaat in vanaf de 1e ziektedag. Dan bent u verantwoordelijk voor de wettelijk verplichte loondoorbetaling, Ziektewet –en WGA-uitkeringen, Poortwachter-verplichtingen en re-integratiebegeleiding.

U wilt of blijft het risico voor WGA via het UWV verzekeren? Vanaf 1 januari 2017 betaalt u dan nog 1 gedifferentieerde premie voor vaste medewerkers én tijdelijke medewerkers samen.
 • U betaalt voor vaste medewerkers en tijdelijke medewerkers nu aparte gedifferentieerde premies (WGA-vast en WGA-flex). WGA-vast: alle medewerkers die tijdens hun vaste dienstverband ziek worden en na 2 jaar ziekte doorstromen naar de WGA. WGA-flex: Medewerkers met een tijdelijk dienstverband die ziek uit dienst gaan en na 2 jaar (loondoorbetaling en Ziektewet) doorstromen naar de WGA.
 • Vanaf 1 januari 2017 worden deze premies samengevoegd tot 1 gedifferentieerde premie. Deze premie wordt door de Belastingdienst bij u in rekening gebracht. U betaalt dan 1 WGA gedifferentieerde premie. Wel blijft het onderscheid tussen kleine werkgevers (sectorpremie), middelgrote werkgevers (mix van sector en eigen schade) en grote werkgevers (eigen schade) van toepassing.
Lees hier alles over de wet BeZaVa. Hoe het tot nu toe is geregeld en wat er gaat veranderen. Ook wat dit betekent voor u als werkgever, uw WGA Uitstapverzekering en uw premie.

Wat is Wet BeZaVa?
Wet BeZaVa is een afkorting voor de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters. Deze wet wordt ook wel Modernisering Ziektewet genoemd. BeZaVa is op 1 januari 2013 ingevoerd. Vanaf 1 januari 2017 wordt de wetswijziging met de laatste maatregelen afgerond.

Waarom Wet BeZaVa?
Het beleid van de overheid richt zich al jaren op het beperken van de instroom van medewerkers in de Wet WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). De Wet WIA bestaat uit 2 delen:

 • IVA (Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten);
 • WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten);
  Het gevoerde overheidsbeleid om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid terug te dringen, heeft vooral effect gehad op medewerkers met een vast dienstverband. Op vangnetters (zieke medewerkers zonder werkgever) had het beleid geen effect.

De overheid wil ook de langdurige arbeidsongeschiktheid van vangnetters terugdringen.
De overheid wil arbeidsongeschikte vangnetters prikkelen om sneller weer aan het werk te gaan. Daarmee wil de overheid de WGA-instroom verminderen. Ook wordt met BeZaVa het eigenrisicodragerschap voor werkgevers uitgebreid. Dit heeft gevolgen voor de WGA Uitstapverzekering. En ook financiële gevolgen voor werkgevers.

Wat zijn vangnetters zonder werkgever?
Vangnetters zonder werkgever zijn zieke (ex)medewerkers zoals:

 • Zieke WW-gerechtigden
 • Zieke medewerkers van wie het dienstverband stopte tijdens hun ziekte. Dit zijn de medewerkers waar de werkgever gedifferentieerde Ziektewet- en WGA-premie voor betaalt aan de Belastingdienst of verantwoordelijk voor is als eigenrisicodrager. 

Centraal Beheer kan u helpen bij het beperken van de financiële gevolgen en het terugdringen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers en ex-medewerkers.

Dat hangt ervan af hoe u nu omgaat met het WGA-risico. Bent u via het UWV verzekerd of bent u eigenrisicodrager? Als eigenrisicodrager kunt u het WGA-risico onderbrengen bij een private verzekeraar.

Wilt u als werkgever eigenrisicodrager WGA worden of blijven? Vanaf 1 januari 2017 bent u dit dan altijd voor vaste medewerkers én tijdelijke medewerkers.
Met de wetswijziging van BeZaVa wordt u als werkgever ook verantwoordelijk voor de WGA-lasten en re-integratie van uw arbeidsongeschikte tijdelijke medewerkers. Dit betekent voor u als eigenrisicodrager een uitgebreider WGA-risico. U bent als eigenrisicodrager WGA dan maximaal 10 jaar verantwoordelijk voor zowel uw arbeidsongeschikte vaste medewerkers als tijdelijke medewerkers.

Bent of wordt u ook eigenrisicodrager voor de Ziektewet? Dan bent u maximaal 12 jaar verantwoordelijk. De loondoorbetalingsverplichting en Ziektewet bestrijkt samen 2 jaar. De WGA bestrijkt maximaal 10 jaar. Uw verantwoordelijkheid gaat in vanaf de 1e ziektedag. Dan bent u verantwoordelijk voor de:

 • loondoorbetaling;
 • wettelijk verplichte Ziektewet- en WGA-uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid;
 • Poortwachter-verplichtingen;
 • én re-integratiebegeleiding.
 • Wilt of blijft u het risico voor WGA via het UWV verzekeren? Vanaf 1 januari 2017 betaalt u dan nog 1 gedifferentieerde premie voor vaste medewerkers én tijdelijke medewerkers samen.
  U betaalt voor vaste medewerkers en tijdelijke medewerkers nu aparte gedifferentieerde premies (WGA-vast en WGA-flex). WGA-vast: alle medewerkers die tijdens hun vaste dienstverband ziek worden en na 2 jaar ziekte doorstromen naar de WGA. WGA-flex: Medewerkers met een tijdelijk dienstverband die ziek uit dienst gaan en na 2 jaar (loondoorbetaling en Ziektewet) doorstromen naar de WGA (vangnetters).

Vanaf 1 januari 2017 worden deze premies samengevoegd tot 1 gedifferentieerde premie. Deze premie wordt door de Belastingdienst bij u in rekening gebracht. U betaalt dan 1 WGA gedifferentieerde premie. Wel blijft het onderscheid tussen kleine werkgevers (sectorpremie), middelgrote werkgevers (mix van sector en eigen schade) en grote werkgevers (eigen schade) van toepassing.

Wat is het verschil tussen eigenrisicodragen Ziektewet en eigenrisicodragen WGA?
Ziektewet:
De Ziektewet gaat over de periode dat een zieke medewerker uit dienst gaat totdat hij 104 weken ziek is geweest. Bij de Ziektewet stelt u als werkgever zelf de hoogte van de Ziektewetuitkering vast en keert u deze zelf uit. Ook bent u verantwoordelijk voor de Poortwachterverplichtingen tijdens de Ziektewetperiode en de re-integratie tijdens de WGA-periode.

WGA: De WGA gaat over de periode na 104 weken ziekte, nadat het UWV deze medewerker voor minstens 35% tot 80% arbeidsongeschikt heeft verklaard tot maximaal 10 jaar na ingang van deze WGA uitkering. Bij de WGA stelt het UWV de arbeidsongeschiktheid vast, doet zij de WGA-uitkering en declareert deze bij u als werkgever.

Hoe is de gedifferentieerde premie voor ZW en WGA opgebouwd?
De Ziektewetpremie tijdelijke medewerkers is afhankelijk van de Ziektewetuitkeringen die door het UWV zijn gedaan. Voor tijdelijke medewerkers betaalt u de Belastingdienst een gedifferentieerde premie (ZW-Flex). De WGA-premie (tijdelijke en vaste medewerkers) is afhankelijk van de WGA-uitkeringen die door het UWV zijn gedaan. Het aandeel van de individuele werkgeverspremie is afhankelijk van de grootte van de werkgever:

 • Kleine werkgevers (tot een loonsom van € 319.000).
  De gedifferentieerde premie is afhankelijk van de Ziektewet- of WGA-uitkeringen in de sector waar deze werkgever toe behoort (sectorpremie).
 • Middelgrote werkgevers (vanaf een loonsom van € 319.000 tot € 3.190.000).
  De gedifferentieerde premie is een mix van de sectorpremie en de individuele werkgeverspremie. Des te groter uw bedrijf, hoe groter het aandeel van uw individuele werkgeverspremie. Hoe groter uw bedrijf, des te groter het aandeel van uw individuele werkgeverspremie.
 • Grote werkgevers (vanaf een loonsom van € 3.190.000).
  De gedifferentieerde premie is afhankelijk van de Ziektewet- of WGA-uitkeringen, die het UWV voor deze werkgever heeft betaald (individuele werkgeverspremie).

Bent u eigenrisicodrager Ziektewet en/of WGA geworden? Dan betaalt u geen gedifferentieerde Ziektewetpremie en/of WGA-premie meer aan de Belastingdienst. U betaalt dan de Ziektewetuitkeringen zelf aan uw zieke ex-medewerkers of u verzekert zich hiervoor. Het UWV betaalt nog steeds de WGA uitkeringen aan uw arbeidsongeschikte medewerker, en declareert deze vervolgens bij u. Voor de WGA kunt u een verzekering afsluiten. U kunt dan de door het UWV gedeclareerde uitkeringen vergoed krijgen van de WGA-verzekeraar.

Welke keuringen doet het UWV voor de Ziektewet en WGA?
Het UWV doet keuringen bij zieke (ex)medewerkers na het 1e en 2e ziektejaar.

Na 1 jaar ziekte: een UWV-keuring voor Ziektewetuitkeringsgerechtigden.
Ex-medewerkers die een Ziektewetuitkering krijgen, worden na 1 jaar ziekte gekeurd door het UWV. Dan wordt vastgesteld of en voor welk percentage zij nog arbeidsongeschikt zijn. Is de ex-medewerker minder dan 35% arbeidsongeschikt? Dan wordt de Ziektewetuitkering gestopt. Bij 35% of meer arbeidsongeschiktheid wordt de Ziektewetuitkering voortgezet. Het UWV voert deze keuring uit, ook als de werkgever eigenrisicodrager Ziektewet is.

Na 2 jaar ziekte: een WIA-keuring voor zowel vaste als tijdelijke medewerkers.
Het UWV stelt bij medewerkers die 2 jaar ziek zijn de mate van arbeidsongeschiktheid vast. Hiermee bepaalt het UWV welke soort WIA-uitkering de medewerker krijgt:

 • IVA-uitkering: bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid;
 • WGA-uitkering: bij 35-80% arbeidsongeschikt of volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt;
 • Geen WIA-uitkering: bij minder dan 35% arbeidsongeschikt.
Wanneer kan ik uitstappen?
U kunt 2 keer per jaar starten als eigenrisicodrager voor de WGA: per 1 januari en per 1 juli. Let op: u moet uw aanvraag 13 weken voor die datum opsturen aan de Belastingdienst. Dus vóór 1 oktober en 1 april. Wilt u uitstappen? Laat dit ons dan zo snel mogelijk weten. Keert u als eigenrisico drager terug naar het UWV? Dan blijft u minimaal 3 jaar publiek verzekerd.

Bent u al uitgestapt voor de WGA, maar nog niet voor de Ziektewet?
Als u eigenrisicodrager WGA wordt of bent, kunt u een Werkgevers Uitstapverzekering bij ons alleen afsluiten als u ook eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet. Dit risico kunt u bij ons ook verzekeren, maar alleen in combinatie met onze Verzuimverzekering. Wilt u de Ziektewet niet verzekeren in combinatie met onze Verzuimverzekering, maar heeft u wel behoefte aan ondersteuning bij het uitvoeren van de Ziektewet? Dan kunt u bij ons de module Ziektewetmanagement afsluiten. De begeleiding en re-integratie van uw ex-medewerkers in de Ziektewet voeren wij dan uit. Meer informatie hierover vindt u in de brochure Ziektewetmanagement.

Ik ben al eigenrisicodrager voor de WGA. Hoe kan ik overstappen naar Centraal Beheer
Bent u al eigenrisicodrager voor de WGA? En wilt u naar ons overstappen? Dat kan op ieder moment.

Wij maken het u graag gemakkelijk met onze Overstapservice. Wij regelen de benodigde garantieverklaring en zorgen voor de aanvraag bij de Belastingdienst. Dat scheelt u veel tijd en moeite. Ook zeggen wij uw verzekering bij uw huidige verzekeraar op.

Vóór welke datum moet ik mijn definitieve keuze doorgeven: eigenrisicodrager of UWV?
Heeft u onze offerte gekregen? Maak dan uw keuze. Wij horen uw keuze graag vóór 1 september 2016. Wilt u eigenrisicodrager worden of blijven? Doet u niets? Dan kunnen wij geen garantieverklaring bij de Belastingdienst afgeven. Of, u bent nu bij een andere verzekeraar verzekerd en u heeft deze polis niet opgezegd. U blijft dan eigen risicodrager bij deze verzekeraar.

Wat zijn de verschillen tussen privaat en publiek verzekeren van Ziektewet en WGA?
Eigenrisicodragen brengt risico’s, maar ook kansen met zich mee. Wij zetten de verschillen tussen eigenrisicodragen (privaat) en verzekeren via het UVW (publiek) voor u op een rij:

Eigenrisicodragers hebben meer grip op verzuim en de re-integratie dan het UWV.
Heeft u als werkgever een Verzuimverzekering? Dan is uw verzekeraar vanaf dag 1 betrokken bij de ziekmelding. Ook is uw verzekeraar betrokken bij de ondersteuning van de Poortwachter verplichtingen voor vaste en tijdelijke medewerkers (flexwerkers). U en uw verzekeraar hebben beiden belang bij een goede en snelle re-integratie. Daarom is het belangrijk dat we daar beiden vanaf de allereerste ziektedag veel energie, tijd en geld in steken. Want daar wordt iedereen beter van. Eigenrisicodragers houden de controle vanaf dag 1 tot 12 jaar na dato.

Bent u als werkgever ook eigenrisicodrager voor de Ziektewet? Dan heeft u de totale regie op het verzuimbeleid voor uw medewerkers.
Eigenrisicodragers zijn verantwoordelijk voor het poortwachter- en re-integratiebeleid van (ex-)medewerkers die recht hebben op een Ziektewet- of WGA-uitkering. Wij ondersteunen u hierbij, maar u blijft zelf verantwoordelijk. Bij de publieke verzekering ligt deze taak bij het UWV.

Voor de ziektewet stellen eigenrisicodragers zelf het recht op de uitkering vast. Ook betalen zij zelf de uitkering met inhouding van premies en belastingen (renseignering) uit.
Wij kunnen dat voor u uitvoeren. Bij de publieke verzekering ligt deze taak bij het UWV.

Eigenrisicodragers zijn samen met de (ex-)medewerker verantwoordelijk voor de re-integratie, gedurende 12 jaar.
Werkt uw (ex-)medewerker niet mee? Dan kunt u hem een sanctie opleggen (als Zelfstandig Bestuursorgaan). Is uw (ex-)medewerker niet tevreden over de prestaties van u als werkgever? Dan moet hij een klacht kunnen indienen en een second opinion kunnen opvragen. Dit moet u zelf inregelen. Wij adviseren u hierbij. Bij de publieke verzekering ligt deze taak bij het UWV.

Lees hier een voorbeeld van een medewerker met een jaarcontract:
Uw medewerker heeft een jaarcontract. In de 7e maand wordt hij ziek. Hoe verloopt het traject?

Vóór 2017
U betaalt uw medewerker nog 5 maanden loon door. Tot aan het einde van zijn contract. Dan neemt het UWV het over. De ex-medewerker is nu een vangnetter zonder werkgever. Het UWV betaalt nog maximaal 7 maanden Ziektewetuitkering aan de ex-medewerker. Dan wordt de medewerker door het UWV gekeurd. Is de medewerker minimaal 35% arbeidsongeschikt op dat moment? Dan keert het UWV nog maximaal 12 maanden Ziektewetuitkering uit. In totaal kan deze ex-medewerker maximaal 19 maanden Ziektewetuitkering van het UWV krijgen. Na 24 maanden (5 maanden in dienst en 19 maanden in de Ziektewet) wordt deze medewerker door het UWV gekeurd voor de WIA. Beland deze vangnetter in de WGA? Dan krijgt hij een uitkering van het UWV. Het UWV is verantwoordelijk voor zijn re-integratie. Ook als u eigenrisicodrager bent. Dit bent u tot 2017 namelijk alleen voor uw vaste medewerkers. U loopt het risico dat u een hogere UWV-premie moet betalen door de nieuwe instroom in de WGA.

Na 2017
Stel u bent eigenrisicodrager voor de Ziektewet en voor de WGA (vaste medewerkers en tijdelijke medewerkers (flexwerkers). Dan betaalt u voor deze zieke (ex)medewerker 24 maanden het loon door. In de Ziektewet 70% van het loon (waarbij het loon gemaximeerd is tot circa € 53.000). U bent ook verantwoordelijk voor zijn re-integratie. Wel vindt er na 12 maanden een UWV-keuring plaats. Wordt de ex-medewerker voor minstens 35% arbeidsongeschikt bevonden? Dan moet u ook de volgende 12 maanden loon doorbetalen.


Natuurlijk stopt de Ziektewetuitkering bij herstel van de ex-medewerker. Na deze 24 maanden wordt de ex-medewerker door het UWV gekeurd voor de WIA. Stroomt deze vangnetter zonder werkgever in de WGA? Dan betaalt het UWV de WGA-uitkering en declareert deze voor het deel waarvoor de eigenrisicodrager verantwoordelijk is (maximaal 10 jaar) bij u. U bent ook 10 jaar lang verantwoordelijk voor de re-integratie van uw ex-medewerker.

Bent u alleen eigenrisicodrager voor de Ziektewet? Dan betaalt u de eerste 24 maanden ziekte het loon door. Na 2 jaar neemt het UWV de WGA-uitkeringen voor haar rekening. Ook zorgt het UWV voor de re-integratie van deze ex-medewerker. Bent u geen eigenrisicodrager? Dan verloopt het traject zoals vóór 2017. Zowel voor tijdelijke medewerkers als vaste medewerkers.

Een doelgericht verzuimmanagementbeleid wordt nog belangrijker.
Met BeZaVa bent u vanaf 1 januari 2017 ook na uitdiensttreding financieel verantwoordelijk voor zieke uit dienst getreden medewerkers. Ook als u geen eigenrisicodrager bent! Voor u is het dan heel belangrijk om uw zieke medewerkers weer snel aan het werk te krijgen. Dit bespaart u veel tijd en geld. Beperk uw ziekteverzuim daarom met een actief verzuimbeleid.

Centraal Beheer steekt veel energie in het voorkomen van verzuim en arbeidsongeschiktheid.
Want dan helpen we u als werkgever pas écht. Wij hebben veel kennis in huis over de oorzaken en gevolgen van verzuim. Deze kennis gebruiken we graag in uw en ons voordeel. Zodat u verzuim kunt voorkomen of beperken. We geven u graag tips en onze visie.

Tip! Onze ervaring leert dat ziektebegeleiding en re-integratie in de eerste 3 ziektemaanden het meest effectief zijn. Gaat het in het begin verkeerd? Bijvoorbeeld door miscommunicatie? Dan staat u direct met 1-0 achter. Start dus direct goed en proactief!

Welke preventiemaatregelen kunt u als werkgever nemen?

Maak goede afspraken binnen uw bedrijf en met uw bedrijfsarts over het verzuimprotocol
Neem in uw verzuim- en re-integratiebeleid op dat uw beleid ook geldt voor tijdelijke medewerkers.
Communiceer uw beleid aan uw medewerker. Breng hen op de hoogte dat u bij ziekte betrokken blijft, ook als ze uit dienst zijn. Maak goede afspraken met tijdelijke arbeidskrachten over het meewerken aan de re-integratie na het einde van het dienstverband. Leg deze afspraken vooraf al vast in uw verzuimbeleid en in alle arbeidsovereenkomsten. Leg ze ook vast in de beëindigingsovereenkomst als u deze opstelt. Bespreek met uw zieke medewerker en bedrijfsarts welke werkzaamheden hij of zij nog wél kan verrichten.

Zorg voor een veilige, gezonde en schone werkomgeving.
Een werkomgeving met een goede sfeer en een acceptabele werkdruk. Hoe doet u dit?

 • Zorg voor ergonomische werkplekken, met voldoende licht en zonder (geluids)overlast.
 • Zorg voor voldoende afwisseling bij repeterende en belastende handelingen.
 • Stimuleer een gezonde levensstijl, bijvoorbeeld met een gezond assortiment in de bedrijfskantine.
 • Voer regelmatig open gesprekken met uw medewerkers, zo krijgt u signalen als het niet goed gaat.
 • Wacht verzuim niet af: pik signalen op en ga proactief met uw medewerker in gesprek.
 • Voorkom onnodige werkstress: selecteer medewerkers die het werk aankunnen. Zet veilig werken letterlijk op de agenda.
 • Organiseer regelmatig werkbesprekingen met tenminste 3 vaste onderwerpen: veiligheid, gezondheid en kwaliteit.
 • Zorg voor een goede medewerkersadministratie.

Voorkom verrassingen! Maak een goed overzicht van uw vaste medewerkers en tijdelijke medewerkers die uit dienst gaan. Worden zij binnen 4 weken na uitdiensttreding ziek? Dan kunnen ze onder omstandigheden toch nog onder uw verantwoordelijkheid vallen voor de Ziektewet- en WGA-lasten. Leg daarom nauwkeurig vast:

 • welke vaste en tijdelijke medewerkers u in dienst heeft (gehad).
 • welke medewerkers ziek uit dienst zijn gegaan.
 • welke medewerkers binnen 4 weken na uitdiensttreding ziek zijn geworden.
 • welke vaste medewerkers na of binnen 2 jaar ziekte uit dienst zijn gegaan.
 • welke medewerkers recht hebben op een 'no-riskpolis'.

Noteer de datum van uitdiensttreding en bij ziekte ook de 1e ziektedag.
Een goede administratie is noodzakelijk:

 • voor de berekening van de premies door het UWV.
 • Voor de premieheffing voor de Ziektewet en de WGA rekent het UWV de arbeidsongeschiktheidslasten van (ex-)medewerkers aan u toe.
 • als eigenrisicodrager voor de Ziektewet of de WGA.
 • Uw verzekeraar heeft inzicht in uw personeelsbestand nodig om de juiste premie te berekenen.
 • om de opgave van het UWV te controleren.

Heeft u uw administratie op orde? Dan is de controle van de opgave van het UWV simpel.

Controleer altijd zorgvuldig de opgave van het UWV.
Komt u in de opgave van het UWV namen tegen die u niet kent? Of medewerkers die recht hebben op een no-riskpolis? Neem dan direct contact op met het UWV. Doet u dit niet? Dan betaalt u voor deze persoon terwijl dat niet uw verantwoordelijkheid is.

Verlies vangnetters niet uit het oog!
Beste medicijn: een nieuwe baan!
De beste remedie bij ziekte is nog altijd een baan. Mensen die zonder baan ziek thuis zitten, blijken minder snel te herstellen dan zieken met een baan. Zieken met een baan richten zich vooral op wat ze nog of weer kunnen. En bouwen dat langzaam uit. Zieke mensen zonder baan richten zich na een tijd vooral op het ziek zijn. Ook ervaren zij een hogere drempel om weer aan het werk te gaan. Onderzoek daarom of de vangnetter binnen uw bedrijf op een andere manier aan het werk kan. Bent u eigenrisicodrager voor de Ziektewet? Dan bent u zelfs verplicht om re-integratie binnen uw eigen bedrijf (1e spoor) te onderzoeken en wanneer mogelijk toe te passen.

Risicobeheersing: tijdelijk contract of uitzendkrachten?
Werkt u vooral met tijdelijke contracten om pieken en dalen in de werkdruk op te vangen? Dan kan een uitzendkracht een slim alternatief zijn. Duurder op korte termijn, maar de loondoorbetaling bij ziekte, de Poortwachter verplichting en het risico op 10 jaar WGA-betaling zijn voor rekening van het uitzendbureau. Handig om daar even bij stil te staan in uw afweging.