Prinsjesdag special

Prinsjesdag Special: dit betekent de Miljoenennota 2021 voor u als werkgever

Op dinsdag 15 september, de 3e dinsdag van september, presenteerde minister van Financiën Wopke Hoekstra de Miljoenennota en de Rijksbegroting voor 2021. 

HR 16 sep 2020 7 minuten

 

De Nederlandse economie kent onzekere tijden. De werkloosheid loopt op. Toch verwacht het kabinet voor 2021 een economisch herstel. En wil het niet bezuinigen maar investeren. Waar krijgt u mee te maken als werkgever? Wij zetten een aantal belangrijke punten voor u op een rij.

Door de economische verslechtering stijgt de werkloosheid fors

De situatie op de arbeidsmarkt is in 2020 snel verslechterd. Begin dit jaar was er nog sprake van grote krapte. In het voorjaar veranderde de situatie op de arbeidsmarkt ineens snel doordat het coronavirus uitbrak. Inmiddels is goed zichtbaar dat de effecten op de arbeidsmarkt groot zijn. In het 2e kwartaal van 2020 zijn meer dan 300.000 banen verdwenen. De komende tijd zal het aantal werklozen naar verwachting meer dan verdubbelen. In 2021 zal de werkloosheid in het basisscenario van het CPB uitkomen op ongeveer 6%. Dat betekent dat er bijna 550.000 mensen werkloos zijn. Bij een 2e coronagolf kan de werkloosheid zelfs oplopen tot meer dan 8%.

Het kabinet ondersteunt ondernemers zoveel mogelijk

Veel ondernemers hebben hun manier van werken aangepast. Ze werken met minder personeel of zijn overgestapt naar een ander verdienmodel. Het kabinet helpt ondernemers door de steunmaatregelen zoals de NOW, de TOZO en de TOGS/TVL te verlengen. Zodat de werkgelegenheid zoveel mogelijk behouden blijft en bedrijven verder kunnen. Tegelijkertijd kan het kabinet niet altijd voorkomen dat mensen ontslagen worden en dat bedrijven failliet gaan. Daarom komt er een aanvullend sociaal pakket van circa € 1,4 miljard. Daarmee komt de totale ondersteuning op € 62 miljard in 2020. Onderdelen van dit pakket zijn een goede begeleiding van werk(loosheid) naar werk, bij- en omscholing, de aanpak van jeugdwerkloosheid en de bestrijding van armoede en schulden. De nieuwe aangekondigde maatregelen gaan in per 1 oktober 2020 en gelden tot 1 juli 2021. Deze langere periode dan bij de vorige noodpakketten moet leiden tot meer rust en duidelijkheid voor huishoudens en bedrijven.

Het kabinet verkleint de verschillen in de behandeling van werkenden op de arbeidsmarkt

Het kabinet heeft de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ingevoerd en maatregelen genomen rondom loondoorbetaling bij ziekte. De aanpassingen maken het aantrekkelijker voor werkgevers om mensen in vaste dienst te nemen. En moet er voor zorgen dat zzp’ers en flexwerkers minder snel hun baan of opdracht kwijtraken bij economische tegenwind.

Zelfstandigenaftrek voor zzp’ers wordt versneld afgebouwd 

In aanvulling op de eerder aangekondigde maatregelen heeft het kabinet besloten om de zelfstandigenaftrek met ingang van 2021 versneld af te bouwen. In 2021 worden zelfstandigen gecompenseerd via een verhoging van de arbeidskorting en een verlaging van het tarief in de 1e schijf van de inkomstenbelasting. Dit creëert een gelijker speelveld tussen personen die voor zichzelf, en voor een werkgever werken. De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2020 met € 250 per jaar verlaagd. Vanaf 2021 wordt deze afbouw met € 110 per jaar versneld. In totaal wordt de zelfstandigenaftrek in 2021 met € 360 naar € 6.670.

Verplichte AOV voor zzp’ers

Voor zzp’ers is in het pensioenakkoord een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) opgenomen. Het kabinet streeft ernaar om begin 2021 een uitgewerkt voorstel AOV ZZP naar de Tweede Kamer te verzenden.

Het kabinet verlaagt in 2021 de lasten op arbeid 

Dit komt in de 1e plaats door een hogere arbeidskorting. Zo wordt (meer) werken lonend(er) en verbetert het de koopkracht van werkenden. Ook verhoogt het kabinet de algemene heffingskorting. Per saldo wordt de algemene heffingskorting met € 82 verhoogd tot maximaal € 2.837. Tot slot verlaagt het kabinet het tarief in de (nieuwe) 1e schijf naar 37,10%. De 1e schijf loopt tot een inkomen van € 68.507.

9 weken betaald ouderschapsverlof voor beide ouders  

Na uitbreiding van het verlof voor partners naar 5 dagen direct na de geboorte op 1 januari 2019, en 5 weken in het eerste half jaar vanaf 1 juli 2020 (middels de Wet Invoering Extra Geboorteverlof), neemt het kabinet een 3e stap. Het kabinet voert 9 weken deels betaald ouderschapsverlof in. Het doel van deze uitbreiding is om beide partners de kans te geven om tijd met hun kind door te brengen in het eerste jaar na de geboorte. Daarnaast kan het verlof zorgen voor een gelijkere verdeling van werk- en zorgtaken tussen ouders. In deze 9 weken hebben ouders recht op een uitkering tot 50% van het maximum dagloon. De maatregel zal per augustus 2022 ingaan.

De herziening van het pensioenstelsel zorgt voor een toekomstbestendig oudedagsvoorziening

In juni maakte het kabinet afspraken met sociale partners over de technische uitwerking van het Pensioenakkoord dat een jaar eerder was gesloten. De nieuwe solidaire pensioenregeling werkt niet meer met ‘aanspraken’. De pensioenen bewegen daardoor directer mee met de ontwikkeling van de economie. Dit maakt het stelsel transparanter. De overgang naar een nieuw pensioenstelsel zal plaatsvinden in de periode tot 1 januari 2026. Binnen deze periode moeten sociale partners afspraken maken over de nieuwe pensioenregeling, over de adequate compensatie en over al dan niet invaren. Gegeven de huidige zeer uitzonderlijke economische situatie is overeengekomen dat pensioenfondsen met een dekkingsgraad boven 90% de pensioenen niet hoeven te verlagen in 2021.

Werk mag niet leiden tot gezondheidsschade

Goede arbeidsomstandigheden zijn daarbij essentieel. Het kabinet werkt daarom aan een Arbovisie 2040, waarvan momenteel de beleidsvoorbereiding in samenwerking met het veld in volle gang is. In 2021 zal verder gewerkt worden aan de uitwerking van de reactie van het kabinet op het rapport van de commissie-Heerts om het proces van schadeafhandeling bij beroepsziekten door blootstelling aan gevaarlijke stoffen te verbeteren.

In 2021 wordt verder gewerkt aan de maatschappelijke beweging aanpak burn-out

Daarbij is ook hernieuwde aandacht voor thuiswerken en de gevolgen daarvan voor de vitaliteit en het welbevinden van werkenden. Vanuit het Meerjarenprogramma Risico- Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) zullen bedrijven worden ondersteund bij het opstellen en naleven van de RIE om de naleving van deze verplichting te verbeteren.

Het kabinet blijft inzetten in op Leven Lang Ontwikkelen 

Ontwikkeling tijdens de loopbaan is van groot belang om ervoor te zorgen dat mensen inzetbaar blijven op een veranderende arbeidsmarkt. Door te blijven ontwikkelen in werk en zo nodig bij- of om- te scholen blijven vaardigheden up-to-date en kan werkloosheid worden voorkomen. Het kabinet streeft er daarom naar dat het vanzelfsprekend wordt te investeren in de ontwikkeling van mensen tijdens de hele loopbaan.

Talent optimaal benutten betekent ook dat iedereen de kans krijgt om zich te ontplooien op de werkvloer 

Het kabinet wil zoveel mogelijk mensen aan het werk helpen, omdat werk de sleutel is tot inkomen, maatschappelijke participatie en integratie. Voor bepaalde groepen mensen is het lastiger om een baan te vinden, zoals mensen met een arbeidsbeperking of mensen met een migratie-achtergrond. Daarom werkt het kabinet aan een inclusieve arbeidsmarkt waar mensen kunnen meedoen. Het aanpakken van arbeidsmarktdiscriminatie is daarom onverminderd belangrijk. In de zomer is het wetsvoorstel ‘Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie’ - waarmee de Inspectie SZW toezichthoudende bevoegdheden krijgt op het proces van werving en selectie - ter advisering aangeboden aan de Raad van State. Dit wetsvoorstel zal naar verwachting in het najaar bij de Tweede Kamer worden ingediend.

Aanpak Het Breed Offensief voor mensen met een beperking 

Het Breed Offensief maakt het voor werkgevers eenvoudiger om mensen met een beperking in dienst te nemen en biedt mogelijkheden voor ondersteuning op maat. Voor 2020 en 2021 heeft de regering in totaal € 53 miljoen vrijgemaakt. Ook is er € 40 miljoen structureel beschikbaar gesteld voor de nieuwe vrijlating van arbeidsinkomsten voor mensen die in deeltijd met loonkostensubsidie werken. Op termijn (tot 2026) moeten 125.000 extra werkplekken voor mensen met beperkingen zijn gerealiseerd. Verder is er ruimte om in de structurele situatie 30.000 beschutte werkplekken te realiseren. Dit is een proces van langere adem.