HR

Loondoorbetalings­plicht bij ziekte. Hoe zit het?

HR

Een grote angst van veel werkgevers is de loondoorbetalingsplicht. Dat betekent dat u zieke medewerkers 2 jaar loon moet betalen. Terwijl zij op dat moment niet eens aan het werk zijn. Toch is het niet altijd zo zwart-wit.

4 jun 2020
4 minuten

De loondoorbetalingsverplichting geldt voor al uw eigen medewerkers

Als werkgever bent u verplicht 2 jaar minimaal 70% van het loon van uw zieke medewerker te betalen. Maar het is in het 1e jaar in elk geval nooit minder dan het minimumloon. Volgens sommige cao’s is dit het 1e jaar zelfs 100%. Deze regels gelden voor uw eigen medewerkers met een vast of tijdelijk contract. Voor oproepkrachten gelden andere regels.

Duur van de loondoorbetaling hangt af van het contract

U hoeft niet altijd 2 jaar loon door te betalen. Zo krijgen medewerkers met een tijdelijk contract loondoorbetaling zolang het contract loopt en uw medewerker dus uit dienst gaat. Maar heeft u medewerkers met een vast contract? Dan betaalt u totdat uw medewerker 2 jaar ziek is. Op dat moment kunt u meestal een ontslagaanvraag indienen bij het UWV. Onder bepaalde voorwaarden wordt deze toegewezen. Als dat gebeurt, hoeft u geen loon meer te betalen.

Een verzuimverzekering beschermt u tegen de loondoorbetalingsplicht. Bent u eigenrisicodrager voor de WGA? Dan moet u ook de WGA-uitkering van uw medewerker betalen. Soms zelfs 10 jaar lang. Onze WGA Uitstapverzekering beschermt u tegen deze extra kosten.

Soms mag u het loon opschorten of stopzetten

Doet uw medewerker niet voldoende aan zijn re-integratie en houdt hij zich niet aan de regels? Bijvoorbeeld omdat hij de afspraken bij de bedrijfsarts niet nakomt of onbereikbaar is. Dan mag u zijn loon opschorten of uiteindelijk zelfs stopzetten. Sterker nog: om aan uw eigen re-integratieverplichtingen te voldoen moet u zelfs het loon opschorten. Dat betekent dat de loonbetaling wordt uitgesteld.

U moet uw medewerker wel eerst schriftelijk waarschuwen voordat u dit doet. Houdt uw medewerker zich daarna wel aan de regels? Dan moet u het loon met terugwerkende kracht betalen. Weigert hij na dit bericht nog steeds mee te werken aan zijn re-integratie? Dan mag u zijn loon opschorten. Het loon helemaal stopzetten mag u doen als uw medewerker:

  • De ziekte met opzet heeft veroorzaakt of valse informatie over zijn ziekte heeft gegeven;
  • Zijn genezing vertraagt of verhindert; Zonder goede reden weigert passend werk te doen;
  • Zonder goede reden weigert mee te werken aan het opstellen, evalueren of bijstellen van het plan van aanpak;
  • Zonder goede reden weigert een WIA-uitkering aan te vragen.

Uw medewerker heeft meestal geen recht op loon in de periode dat hij niet meewerkt. Ook niet als hij later wel weer meewerkt. Hij heeft wel recht op loon als hij aangepast werk weigert dat later toch niet passend blijkt te zijn. Voor de loonstop geldt ook dat u eerst uw medewerker schriftelijk moet waarschuwen.

Loondoorbetaling stopt bij ontslag op staande voet

Een zieke medewerker mag u niet zomaar (op staande voet) ontslaan. Zelfs niet als hij niet genoeg zijn best doet bij de re-integratie. Wilt u dit toch doen? Dan zijn er veel regels waar u zich aan moet houden. Ontslaat u uw medewerker wel op staande voet? En is de rechter het met u eens? Dan stopt direct uw loondoorbetalingsplicht.
Loondoorbetalingsplicht werkgever

Verzuimverzekering

De hoge kosten van ziekteverzuim zijn een groot risico voor veel ondernemers. Als werkgever bent u namelijk verplicht om uw zieke medewerkers (met een contract voor onbepaalde tijd) 2 jaar lang een groot deel van het loon door te betalen. Heeft uw medewerker een tijdelijk contract? Dan betaalt u zolang dit contract geldig is. Dit kan behoorlijk duur zijn. Zeker als u bedenkt dat loondoorbetaling van een zieke medewerker gemiddeld € 245,- per dag kost.

Daarnaast bent u ook geld kwijt aan verzuimbegeleiding en eventuele vervanging of verschuiving van personeel. Daarom kiest tussen de 75% en 85% van de kleine midden-kleinbedrijven voor een verzuimverzekering. Hiermee beschermt u zich tegen de financiële gevolgen van verzuim, houdt u zich altijd aan de Wet verbetering poortwachter én krijgt u ondersteuning bij re-integratie, preventie en arbodienstverlening.
Er zijn verschillende soorten oproepcontracten: een oproepcontract met voorovereenkomst, een nulurencontract en een min-maxcontract. Een medewerker is een oproepkracht als samen afgesproken is dat hij alleen komt werken wanneer zijn werkgever hem oproept. Een werkgever kan een medewerker oproepen voor een paar uur. Maar soms ook voor hele dagen. Een oproepkracht heeft geen vast maandloon. De regels die gelden voor loondoorbetaling bij ziekte voor oproepkrachten met een voorovereenkomst, nulurencontract en een min-maxcontract vindt u op de website van UWV.

Tips bij het afsluiten van een verzuimverzekering

Bij Centraal Beheer zijn duizenden werkgevers met een verzuimverzekering verzekerd tegen o.a. de financiële gevolgen bij ziekte. Wij geven ook informatie en tips over wat wel en wat niet te verzekeren bij verzuim. In het e-zine ‘Eerste hulp bij het afsluiten van een verzuimverzekering’ hebben we er een aantal gebundeld.